Tööstuse uudised

Sanktsioonide mõju kauba transpordile

Sanktsioonide mõju kauba transpordile

Pärast seda, kui Venemaa tunnustas 21. veebruaril 2022 valitsuse kontrolli alt välja jäävaid Ukraina Donetski ja Luhanski oblasti alasid ning tungis 24. veebruaril 2022 provotseerimatult ja põhjendamatult Ukrainasse, on EL kehtestanud Venemaa vastu terve rea uusi sanktsioone.

Need täiendavad kehtivaid meetmeid, mis on kehtestatud Venemaa suhtes alates 2014. aastast pärast Krimmi annekteerimist ja Minski kokkulepete täitmatajätmist.

Kuidas mõjutavad sanktsioonid ELi ja Venemaa vahelist kaubavahetust?

Majandussanktsioonide osana on EL kehtestanud Venemaa suhtes mitu impordi- ja ekspordipiirangut. See tähendab, et Euroopa üksused ei saa Venemaale teatavaid tooteid müüa (ekspordipiirangud) ning et Venemaa üksused ei tohi teatavaid tooteid ELi müüa (impordipiirangud).

Keelustatud toodete loetelu eesmärk on maksimeerida sanktsioonide negatiivset mõju Venemaa majandusele, piirates samal ajal tagajärgi ELi ettevõtjatele ja kodanikele. Ekspordi- ja impordipiirangud ei hõlma peamiselt toiduks ette nähtud tooteid ning tervise, farmaatsia, toidu ja põllumajandusega seotud tooteid, et mitte tekitada kahju Venemaa elanikkonnale.

Keelde rakendavad ELi tolliasutused.

Lisaks on EL koostöös teiste sarnaselt meelestatud partneritega võtnud vastu avalduse, millega jäetakse endale õigus lõpetada WTO raames Venemaa suhtes enamsoodustusrežiimi kohaldamine. EL on otsustanud sellega tegeleda mitte imporditariifide tõstmise, vaid piiravate meetmete kaudu, mis hõlmavad teatavate kaupade impordi või ekspordi keelustamist. EL ja tema partnerid on peatanud ka igasuguse töö, mis puudutab Valgevene ühinemist WTOga.

Milliseid kaupu ei saa EList Venemaale eksportida?

Sanktsioonidega hõlmatud toodete loetelu sisaldab muu hulgas järgmist:

• tipptasemel tehnoloogia (nt kvantarvutid ja kõrgtehnoloogilised pooljuhid, tipptasemel elektroonika ja tarkvara)

• teatavat liiki masinad ja transpordivahendid

• erikaubad ja -tehnoloogia, mida on vaja nafta rafineerimiseks

• energiatööstuse seadmed, tehnoloogia ja teenused

• lennu- ja kosmosetööstuse kaubad ja tehnoloogia (nt õhusõidukid, lennukite ja helikopterite varuosad või mis tahes varustus, reaktiivkütus)

• merenavigatsioonikaubad ja raadiosidetehnoloogia

• mitmed kahesuguse kasutusega kaubad (kaubad, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel), näiteks droonid ning droonide ja krüpteerimisseadmete tarkvara

• luksuskaubad (nt luksusautod, käekellad, ehted)

Milliseid kaupu ei saa Venemaalt ELi importida?

Sanktsioonidega hõlmatud toodete loetelu sisaldab muu hulgas järgmist:

• toornafta ja rafineeritud naftatooted, piiratud eranditega ( järkjärguline impodrdi lõpetamine 6–8 kuu jooksul)

• kivisüsi muud tahked fossiilkütused (kuna praeguste lepingute kehtivusajad alles lõppevad, kohaldatakse seda sanktsiooni alates 2022. aasta augustist)

• kuld, sh juveeltooted

• teras ja raud

• puit, tsement ja teatavad väetised

• mereannid ja alkohol (nt kaaviar ja viin)

Mida tähendab naftakeeld praktikas?

ELi piirangud hõlmavad ligikaudu 90% Venemaalt Euroopasse imporditavast naftast.

Nõukogu võttis 2022. aasta juunis vastu kuuenda sanktsioonide paketi, millega muu hulgas keelatakse toornafta ja teatavate naftatoodete ostmine, import või üleandmine Venemaalt ELi. Piiranguid kohaldatakse järk-järgult: kuue kuu jooksul toornafta puhul ning kaheksa kuu jooksul muude rafineeritud naftatoodete puhul.

Ette on nähtud ajutine erand torujuhtme kaudu imporditava toornafta suhtes nende ELi liikmesriikide jaoks, kes oma geograafilise asukoha tõttu kannatavad erilise sõltuvuse all Venemaa tarnetest ja kellel puuduvad sobivad alternatiivid.

Lisaks saavad konkreetselt Bulgaaria ja Horvaatia rakendada ajutisi erandeid, mis puudutavad vastavalt meritsi transporditava toornafta ja vaakumgaasiõli importi Venemaalt.

Kuna suurem osa Venemaa naftast tarnitakse ELi meritsi, hõlmavad need piirangud ligikaudu 90% Euroopassekäesoleva aasta lõpuni imporditavast Venemaa naftast. See vähendab märkimisväärselt Venemaa kauplemistulu.

Millised on sanktsioonid maanteetranspordi suhtes?

EL on keelanud Venemaa ja Valgevene autoveoettevõtjatele sissepääsu ELi, sealhulgas kaupade transiidiks.

Selle sanktsiooni eesmärk on piirata Venemaa tööstuse suutlikkust omandada olulisi kaupu ja häirida Venemaale suunduvat ja Venemaalt väljuvat maanteetransporti.

ELi riigid võivad aga lubada erandeid järgmistel eesmärkidel:

• energiatransport

• farmaatsia-, meditsiini- ja põllumajandustoodete ning toiduainete transport

• humanitaarabi

• transport, mis on seotud ELi ja ELi riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide Venemaal asuvate diplomaatiliste või konsulaaresindustega, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatud

• selliste kultuuriväärtuste üleandmine või eksport Venemaale, mis on laenatud Venemaaga tehtava ametliku kultuurikoostöö raames

Keeld ei mõjuta postiteenuseid ja kaupade liikumist Kaliningradi oblasti ja Venemaa vahel.

Mida tähendavad lennundussektori suhtes kehtestatud sanktsioonid?

Kõikidel Venemaa lennukitel on keelatud ELi õhuruumist üle lennata.

2022. aasta veebruaris keelas EL igat liiki Venemaa lennuettevõtjatel ELi lennujaamadesse sisenemise ja ELi õhuruumist ülelendamise. See tähendab, et Venemaal registreeritud või mujal registreeritud, kuid Venemaa kodanikule või üksusele liisitud või renditud lennukid ei saa maanduda üheski ELi lennujaamas ega saa lennata üle ELi riikide. Keeld hõlmab ka eralennukeid, nt ärilennukeid.

Lisaks keelas EL lennundus- ja kosmosetööstuse kaupade ja tehnoloogia ekspordi Venemaale.

Samuti on keelatud nende kaupade ja tehnoloogiaga seotud kindlustusteenused, hooldusteenused ja tehniline abi. Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Ühendkuningriik kehtestasid samasugused piirangud.

See tähendab, et Venemaa lennuettevõtjad ei saa oma lennukipargi jaoks osta lennukeid, varuosi ega seadmeid ega teha vajalikke remonditöid või tehnilisi kontrolle. Kuna kolm neljandikku Venemaa praegusest kommertslennukipargist on toodetud ELis, USAs või Kanadas, toob keeld aja jooksul tõenäoliselt kaasa Venemaa tsiviillennukipargi märkimisväärse osa seiskumise ning seda isegi riigisiseste lendude puhul.

• ELi piiravad meetmed Venemaa vastu (Euroopa Liidu Lennundusohutusamet)

Millised on sanktsioonid meretranspordi suhtes?

EL on sulgenud oma sadamad kogu Venemaa kaubalaevastikule, milles on rohkem kui 2800 alust. Meede ei kehti aga aluste puhul, mis tarnivad:

• energiat

• farmaatsia-, meditsiini- ja põllumajandustooteid ning toiduaineid

• humanitaarabi

• tuumakütust ja muid selliseid kaupu, mida on vaja tsiviilotstarbelise tuumavõimekuse funktsioneerimiseks

• kivisütt (oli lubatud kuni 10. augustini 2022, pärast mida on kivisöe import ELi keelatud)

See meede ei mõjuta ka abivajavaid aluseid, mis otsivad varjumispaika, ega hädaabi paluvaid aluseid sadamakülastuse korral meresõiduohutusega seotud põhjustel või inimelude päästmiseks merel.

Keeldu kohaldatakse ka aluste suhtes, mis püüavad sanktsioonidest hoiduda, vahetades oma Venemaa lipu või registreerimispaiga muu riigi oma vastu. Sadamavaldajad saavad lipuvahetuse või registreerimise muutmise katse kindlaks tegemiseks kontrollida aluse IMO numbrit (kordumatu tunnuskood, mis on alusele antud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt).

Mida Venemaa keskpanga vastu suunatud sanktsioonid praktikas tähendavad?

Euroopa Liit on keelanud kõik Venemaa keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud Venemaa keskpangaga. Keskpanga varade külmutamise tõttu ei ole keskpangal enam juurdepääsu varadele, mida ta on hoidnud ELi keskpankades ja eraasutustes.

2022. aasta veebruaris moodustasid Venemaa rahvusvahelised reservid 643 miljardit USA dollarit (579 miljardit eurot). Muu hulgas aitab välisvaluutareservide omamine hoida riigi oma valuuta vahetuskurssi stabiilsena.

Kuna tehingud ELi ja teiste riikidega on keelatud, külmutatakse hinnanguliselt üle poole Venemaa reservidest. Keelu kehtestasid ka teised riigid (nt USA, Kanada ja Ühendkuningriik), kellel on samuti osa Venemaa välisreservidest.

Sellest tulenevalt ei saa Venemaa kasutada seda välisvara reservi oma pankadele rahaliste vahendite eraldamiseks ja seeläbi muude sanktsioonide mõju vähendamiseks. Ka Venemaal hoitavaid kullavarusid on nüüd rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu raskem müüa, mis mõjutab samuti Venemaa üksusi.

EL on keelanud ka europangatähtede müügi, tarnimise, üleandmise ja ekspordi Venemaale. Eesmärk on piirata Venemaa valitsuse, keskpanga ja Venemaa füüsiliste või juriidiliste isikute juurdepääsu euro sularahale, et vältida sanktsioonidest kõrvalehoidmist.

Samasuguseid sanktsioone kohaldatakse ka Valgevene suhtes.

Kas EL koordineerib sanktsioone teiste partneritega?

Sanktsioonid on tõhusamad, kui nendes osaleb suur hulk rahvusvahelisi partnereid. EL on teinud viimastel nädalatel sanktsioonide koordineerimiseks tihedat koostööd sarnaselt meelestatud partneritega, näiteks Ameerika Ühendriikidega.

EL teeb koostööd Maailmapanga Grupi, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja teiste rahvusvaheliste partneritega, et takistada Venemaal nendelt institutsioonidelt rahastamist saada.

Vastloodud Venemaa eliidi, toetajate ja oligarhide rakkerühm võimaldab ELil selle rahvusvahelise jõupingutuse koordineerimiseks teha koostööd G7 riikidega – Itaalia, Jaapani, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, USA ja Ühendkuningriigiga – ning Austraaliaga, et tagada sanktsioonide rakendamine.

Kuigi EL teeb tihedat koostööd paljude partneritega, otsustab iga nimetatud kolmas riik ühepoolselt, millised sanktsioonid ta kehtestab.

Kas ELi sanktsioonid on kooskõlas rahvusvahelise õigusega?

Jah. Kõik ELi sanktsioonid on täielikult kooskõlas rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega, austades samal ajal inimõigusi ja põhivabadusi.

Kui ELi liikmesriigid on saavutanud poliitilise kokkuleppe, valmistavad Euroopa välisteenistus ja/või Euroopa Komisjon vajalikud õigusaktid ette ja esitavad need nõukogule vastuvõtmiseks.

Nõukogu määrused ja otsused kui üldkohaldatavad õigusaktid on siduvad kõigile ELi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele. See tähendab mis tahes isikut või üksust ELis, iga ELi kodanikku mis tahes asukohas ning kõiki ELi liikmesriigi õiguse alusel asutatud äriühinguid ja organisatsioone.

Allikas: https://www.consilium.europa.eu/et/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/ 

Artikkel on osaliselt uuesti avaldatud Vervo Eesti OÜ kodulehel. 

Vervo Eesti OÜ on transpordiettevõte, mille põhitegevuseks on rahvusvahelised ja kohalikud kaubaveod, transporditeenused ja muud logistilised lahendused: maantee- (maismaa)kaubavedu (täiskoormad, kombineeritud kaubavedu), õhu- (lennu)kaubavedu, raudteekaubavedu, mere- (laevad) vedu, tollivahendusteenused, mittegabariitsete ja raskete veoste vedu, laoteenused, ohtlike (ADR) veoste vedu, veosekindlustus, isiklike asjade vedu.

Related Articles

Vervo Eesti OÜ meeskond koosneb kogenud ja professionaalsetest spetsialistidest, kes saavad teid aidata parima lahenduse valimisel, ekspedeerimise ja muude logistikateenustega seotud probleemide lahendamisel.

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.