Usługi magazynowe

Usługi magazynowe

Konsolidacja ładunków i pełna obsługa logistyczna!

Vervo Polska oferuje pełen zakres usług logistycznych, w tym usługi magazynowe, które dają możliwość składowania ładunków w różnego rodzaju magazynach oraz w razie potrzeby na terenach otwartych. Zapewniamy również regularną ewidencję oraz inwentaryzację magazynowanych towarów.

Dlaczego usługi magazynowe Vervo Polska są korzystnym rozwiązaniem?

Niezależnie od rodzaju towarów, zawsze mamy coś do zaoferowania.

Zakres usług magazynowych Vervo Polska obejmuje m.in.:

 • MAGAZYNY ZAMKNIĘTE
 • MAGAZYNY OTWARTE
 • MAGAZYNY PÓŁOTWARTE
 • MAGAZYNY Z KONTROLOWANĄ TEMPERATURĄ 
 • MAGAZYNY DYSTRYBUCYJNE
 • MAGAZYNY TRANZYTOWE
 • HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE
 • SKŁADY CELNE
 • SKŁADY PODATKOWE

Sieć magazynowa, z której korzystamy, zlokalizowana jest w Warszawie oraz w największych miastach Polski z łatwym dostępem dla wszystkich pojazdów. Rozległa sieć terminali przeładunkowych we wszystkich krajach Europy. Zapewniamy dostęp do magazynów przez całą dobę. Dzięki szerokiej gamie opcji oprogramowania magazynowego jesteśmy w stanie sporządzić dowolne dokumenty.

Zalety usług magazynowych Vervo Polska:

 • Dostępność
 • Zapewniamy całodobowy dostęp do towarów składowanych w magazynach
 • Lokalizacja
 • Magazyny zlokalizowane w największych miastach Polski oraz innych krajów europejskich.
 • Pełen zakres usług
 • Oferujemy sporządzenie dokumentacji celnej oraz ubezpieczeniowej.

Wszystkie rodzaje usług magazynowych

Ułatwimy przechowywanie towarów w magazynach o różnej specyfikacji. Część magazynów ma szeroką ofertę, która umożliwia przeładunki z wagonów kolejowych na samochód i odwrotnie. Niektóre magazyny oferują również przeładunki z wagonu/samochodu bezpośrednio na statek i odwrotnie.

Dystrybucja usług magazynowych

Rozróżnia się kilka rodzajów magazynów: skład podatkowy, skład wolnocłowy, skład celny itp. Niektóre składy mają statusy łączone, na przykład: skład podatkowy i celny; skład wolnocłowy i podatkowy.

Usługi magazynowe to kompleksowe działania w ramach jednego magazynu, których celem jest składowanie towarów. Całkowity zakres i charakterystyka operacji zależy od życzeń klienta i cech produktu. Gdy towar wchodzi do magazynu, jest rozładowywany z pojazdu. Szybki, zmechanizowany rozładunek jest możliwy dla towarów umieszczonych na paletach. Odbioru towarów dokonuje się poprzez zapisanie w akcie wszystkich istniejących szkód. Sprawdzana jest również zgodność z fakturą. W magazynach odbywają się również przeładunki. Dostępne są również inne usługi magazynowe, takie jak znakowanie, klejenie, ponowne naklejanie, przechowywanie. W celu osiągnięcia większej wydajności w magazynach stosowane są techniki automatyzacji. Pozwala to na ciągłą inwentaryzację i kontrolę dostępności towarów, a także ułatwia przygotowanie raportów i innej dokumentacji. Po otrzymaniu zlecenia rozładunku od klienta wypełniane są dokumenty wymagane do transportu w procesie przygotowania przesyłki. Dostawa może być zrealizowana przez firmę logistyczną lub transportem klienta. Przed wysyłką, na życzenie Klienta, dokonuje się selekcji i montażu towarów i materiałów. Przesyłka może składać się z przesyłek jednostkowych, pudeł, palet.

Rodzaje magazynów

Magazyny zamknięte

Najbardziej popularny rodzaj magazynów, są to trwałe budynki, często wyposażone w chłodnie i wentylację. Przeznaczone do magazynowania nawet najbardziej wymagających rodzajów towarów.

Magazyny wojskowe

Place składowe, terminale kontenerowe przeznaczone do magazynowania towarów odpornych na czynniki atmosferyczne, takich jak drewno, materiały budowlane, wyroby stalowe.

Magazyny półotwarte

Wiaty, zbiorniki otwarte, zasieki przeznaczone są do magazynowania towarów wymagających dopływu świeżego powietrza, które są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, np. cement.

Magazyny dystrybucyjne

Mogą spełniać funkcję magazynów dostawczych lub wysyłkowych. Przeznaczone do redystrybucji towarów.

Magazyny przemysłowe

Przeznaczone do składowania surowców i wyrobów gotowych firm produkcyjnych.

Magazyny handlowe

Magazyny dystrybucyjne dla zaopatrzenia określonych branż lub sieci handlowych.

Magazyny specjalne

Przeznaczone do składowania towarów, które wymagają określonych warunków np. chłodnie dla artykułów spożywczych.

Magazyny przeładunkowe

Służą do czasowego przechowywania towarów podczas ich przeładunku z jednego środka transportu na inny.

Składy celne

Do czasowego składowania towarów i towarów oczekujących na odprawę celną.

Składy podatkowe

Przeznaczone do składowania wyrobów akcyzowych.

Wojskowe magazyny

Magazyny wojskowe do przechowywania różnego sprzętu i wyposażenia sił zbrojnych.

Magazyny kontenerowe

Przeznaczone dla towarów składowanych w kontenerach.

Co oferujemy?

Konsolidacja i obsługa ładunków

Konsolidacja i obsługa ładunków

Jeśli masz kilka ładunków, które muszą być odebrane i skompletowane do wysyłki jako jeden ładunek – nie ma problemu! W magazynach, z których korzystamy, można skonsolidować różnego rodzaju ładunki.
Dystrybucja towarów

Dystrybucja towarów

Usługi magazynowe mogą służyć do przechowywania towarów przed wysłaniem ich partiami do różnych lokalizacji.
Składy celne i przechowywanie w nich towarów

Składy celne i przechowywanie w nich towarów

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie procedur celnych, dostępne są magazyny celne, które zapewniają również utrzymanie wymaganej temperatury. Każdy skład celny, z którego korzystamy, posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności.
Magazyny dostosowane do Twoich potrzeb

Magazyny dostosowane do Twoich potrzeb

Oferujemy różne typy magazynów w zależności od warunków przechowywania wymaganych dla Twojego ładunku. Dostępne są zarówno obszary zewnętrzne, jak i przestrzenie zamknięte spełniające specjalne warunki z kontrolowaną temperaturą.

Klasyfikacja magazynów

 • według zachodzących w nich procesów: magazyny zaopatrzenia, magazyny wyrobów gotowych, magazyny techniczne;
 • według rodzaju przechowywanych produktów: chłodnie, mroźnie, magazyny produktów spożywczych, magazyny materiałów budowlanych itp.;
 • według własności: magazyny własne, magazyny handlowe (publiczne), magazyny dzierżawione;
 • według funkcji: magazyny długoterminowego składowania, dostawcze, produkcyjne, celne, kontenerowe, prywatne, publiczne itp.
 • według specjalizacji produktowej: specjalistyczne, niespecjalistyczne, specjalne, uniwersalne, mieszane;
 • według urządzeń technicznych: częściowo zmechanizowanych, zmechanizowanych, zautomatyzowanych, automatycznych;
 • według wysokości składowania: magazyny niskiego składowania (nie wyżej niż 4,2 metra), magazyny średniego składowania (od 4,2 do 7,2 metra), wysokiego składowania (powyżej 7,2 metra).
 • według rodzaju konstrukcji: zamknięte, otwarte, półotwarte.
 • według liczby pięter: parterowe, wielokondygnacyjne.

Składy celne

Jest to jedna z głównych opcji czasowego przechowywania towarów importowanych spoza Unii Europejskiej. Ładunki magazynowane objęte są kontrolą celną i dopóki przebywają w magazynie, są zwolnione z opłat celnych i nie podlegają środkom polityki gospodarczej. W składzie celnym oferowane są następujące usługi magazynowania: przyjmowanie i umieszczanie towarów podlegających odprawie celnej w miejscach specjalnych; otwarte i zamknięte składowanie towarów, składowanie w kontenerach; przechowywanie towarów zgodnie z wymaganymi warunkami temperaturowymi; składowanie pełnych i pustych kontenerów lub wagonów; monitoring radiacyjny ładunku pod kontrolą celną; przygotowanie ładunku do kontroli celnej (poprzez rozładunek, załadunek i sortowanie towaru); sortowanie, przepakowywanie, pakowanie, paletyzacja wszelkiego rodzaju ładunków; ważenie i fotografowanie ładunków; odprawa celna ładunku z rejestracją dokumentów towarzyszących odpowiedzialne składowanie towarów po odprawie celnej; załadunek towaru po odprawie celnej i dostarczeniu do odbiorcy końcowego. Niektóre składy celne oferują usługi magazynowe, takie jak składowanie w otwartych strefach celnych, gdzie klient ma możliwość odprawy towaru bez rozładunku z pojazdu.

Składy podatkowe

Magazyny przeznaczone do składowania towarów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe. Podlegają stałemu dozorowi uprawnionych służb celnych oraz oferują dodatkowe usługi magazynowe, takie jak oklejanie towarów znakami akcyzy. Składy podatkowe zapewniają określoną temperaturę, są ogrzewane w przypadku przechowywania wina, które może stracić swoje właściwości przez zimno. Ten rodzaj składu różni się od składów celnych tym, że magazynowane w nim towary pochodzące spoza Unii Europejskiej nie mają opłaconego podatku akcyzowego. W składach podatkowych można przechowywać towary maksymalnie przez pięć lat.

Magazyny utrzymujące kontrolowaną temperaturę

Magazyny wyposażone w systemy ogrzewania lub chłodzenia pozwalają firmom na przechowywanie towarów zgodnie z przepisami sanitarnymi bez utraty jakości. Służą do przechowywania żywności oraz towarów przemysłowych. Zapewniają ciągłą rejestrację temperatury oraz wilgotności.

Magazyny do przechowywania produktów spożywczych

Magazynowanie artykułów spożywczych wymaga odpowiednich warunków. Magazyn musi spełniać normy sanitarno-higieniczne, odpowiadać zasadom Dobrej Praktyki Higienicznym oraz systemowi HACCP. Produkty spożywcze wymagają odpowiedniej temperatury, np. mrożone mięso, ryby należy przechowywać w mroźniach, a mięso i nabiał w chłodniach.

Magazyny farmaceutyczne

Magazyny, które są specjalnie przystosowane do przechowywania leków i materiałów medycznych, nazywane są hurtowniami farmaceutycznymi. Hurtownie farmaceutyczne i ich komory przeładunkowe mają szereg istotnych różnic w stosunku do standardowych magazynów chłodniczych i komór stosowanych w przemyśle spożywczym (więcej niż magazyny chłodnicze do przechowywania żywności). Ministerstwo Zdrowia ustala szereg szczególnych wymagań dotyczących przechowywania produktów leczniczych. Zgodnie ze standardami, hurtownie zaprojektowane są jako osobne, przestronne, suche, wentylowane budynki, zlokalizowane z dala od przestrzeni mieszkalnej. Producenci i hurtownie muszą zorganizować hurtownie farmaceutyczne o odpowiedniej wielkości dla produktów, o powierzchni minimum 150 metrów kwadratowych. Najważniejsze przy przechowywaniu produktów leczniczych jest przestrzeganie specjalnych parametrów temperatury i wilgotności powietrza, które pozwalają zapewnić przechowywanie tych produktów z uwzględnieniem udokumentowanych norm, wilgotności i temperatury określonej w instrukcji, na etykiecie, w pudełku. Aby kontrolować temperaturę, w różnych obszarach roboczych hurtowni lub komory przeładunkowej należy zainstalować termometry, których odczyty są rejestrowane z wymaganą częstotliwością przez rejestratory temperatury.

Magazyny typu otwartego

Usługi magazynowania oferowane są w przypadku przechowywania towarów, które w większości będą ładowane na statki i wymagają krótkoterminowego przechowywania do momentu załadunku na pokład. Ten typ magazynu może być wyposażony w stacjonarne suwnice pomostowe i nawierzchnię otwartą. Magazyny oferują składowanie takich towarów jak: Wyroby metalowe; tarcica; sól; tłuczeń; dolomit; wapno; ładunek ponadgabarytowy; ładunek zapakowany duże paki; ładunki umieszczone na paletach.

Magazyny tranzytowe i przeładunkowe

Magazyn tranzytowo-przeładunkowy to duży terminal cargo ze specjalnym wyposażeniem. Lokalizacja magazynu tranzytowego wiąże się z koniecznością przechowywania towaru do czasowego składowania. Towary te są przeładowywane w tranzycie z jednego środka transportu na drugi. Usługi składowania w magazynie tranzytowym obejmują przechowywanie towarów zarówno w tranzycie z krajów trzecich, jak i towarów pochodzenia europejskiego. Towary w tranzycie są pod kontrolą celną. Tranzyt towarów odbywa się głównie na podstawie karnetu TIR lub zgłoszenia tranzytowego T1. Po przyjęciu takiego towaru do składowania prowadzący skład wprowadza dane na serwer celny, zamyka dokument celny karnetu T1 lub TIR, na podstawie którego towary przybyły i przejmuje odpowiedzialność za składowanie towarów w tranzycie. Maksymalny czas przechowywania towarów wolnocłowych w magazynie tranzytowym wynosi 90 dni. Po tym okresie towary muszą zostać poddane odprawie celnej bądź przemieszczone ze zgłoszeniem tranzytowym do innego składu lub ostatecznego odbiorcy. Wywóz towarów bezcłowych z magazynu tranzytowego możliwy jest tylko na podstawie nowego dokumentu, który zdejmuje z magazynu odpowiedzialność za składowanie tranzytowe.

Kontenery magazynowe i magazyny modułowe

Gdy potrzebny jest magazyn, ale nie ma czasu na jego budowę, na ratunek przychodzą kontenery do przechowywania. Kontenery magazynowe wykonane są na bazie kontenerów morskich i są łatwe w transporcie. Ściany kontenera magazynowego wykonane są z blachy profilowanej, ramy stalowej, podłogi z płyty wiórowej na stali, belek poprzecznych lub podłogi ze stali. Do tego typu przechowywania można wybrać określoną wielkość kontenera: 8 stóp, 10 stóp, 20 stóp, 40 stóp. Do magazynowania materiałów wybuchowych wykorzystywane są specjalistyczne kontenery.

Nasz profesjonalizm – Twoja korzyść

Vervo Polska to zespół charakteryzujący się profesjonalizmem. Oferujemy szeroki zakres usług, aby kompleksowo obsługiwać ładunki naszych klientów.
 • Całodobowa ochrona magazynu
 • Korzystne warunki przy długotrwałym magazynowaniu
 • Stałe i przewidywalne koszty magazynowania
 • Usługi magazynowe w przystępnej cenie
 • Dopełnienie formalności celnych
 • Możliwość sporządzenia dokumentacji
Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług logistycznych i transportowych – transport drogowy, kolejowy, morski i lotniczy, śledzenie ładunku, usługi pośrednictwa celnego, ubezpieczenie cargo i wiele, wiele innych.

Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę!

Doświadczeni profesjonaliści Vervo Polska z przyjemnością pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz usług magazynowych lub składu celnego, należy skontaktować się z naszym doradcą, a my znajdziemy odpowiednie rozwiązanie, ponadto – nasze usługi magazynowe na pewno pozytywnie zaskoczą Cię cenowo!

Godziny pracy

 • Pon. 8.00 - 16.00
 • Wt. 8.00 - 16.00
 • Śr. 8.00 - 16.00
 • Czw.  8.00 - 16.00
 • Pt.  8.00 - 16.00
 • Sob. - Niedz. - -

Kontakt

 • Adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa

 • Telefon: +48 22 668 2626

 • E-mail: [email protected]

Media

Śledź Vervo Polska w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!