Incoterms

Międzynarodowe Zasady Handlu (Incoterms) 2020

Co oznaczają Incoterms?

Incoterms to zasady handlu międzynarodowego, które od 1936 roku określają, kto będzie odpowiedzialny (kupujący czy sprzedający) za różne transakcje międzynarodowe. Istnieje w sumie 11 zasad, określanych jako kombinacje pewnych liter lub terminów. Przepisy te ograniczają nieporozumienia, które mogą powstać w wyniku odmiennego rozumienia prawa krajowego, praktyk handlowych i warunków.

Dlaczego to należy znać?

Transport międzynarodowy nie jest możliwy bez znajomości Incoterms, ponieważ jest on znany i używany na całym świecie, począwszy od USA po Chiny. Zasady handlu międzynarodowego jasno określają wszystkie zadania związane z frachtem, ryzyko i koszty między sprzedającym a kupującym.

Czym są Incoterms 2020?

1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe, ulepszone przepisy, które są szeroko stosowane w handlu międzynarodowym. Międzynarodowy kontrakt na dostawę towarów, który zawiera oznaczenie Incoterms 2020, niweluje różnice między prawem krajowym, zwyczajami handlowymi i rozumieniem terminów w różnych krajach. Określają dokładny podział odpowiedzialności pomiędzy kupującym a sprzedającym w związku z dostawą towaru.

Warunki Incoterms 2020 i ich wyjaśnienie

Image

Wyjaśnienie zasad handlu międzynarodowego

2. FCA (Free Carrier) - przewoźnik Franko

• Pārdevēja uzdevums ir atmuitot un nogādāt preces iepriekš saskaņotā vietā.
• Ja krava tiek sabojāta vai pazaudēta līdz preces nodošanai – par to ir atbildīgs pārdevējs.
• Ja pircējs pieprasa uzrādīt pavadzīmes dokumentus par preci, pārdevējam tie ir jāuzrāda.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam vai citai atbildīgai personai.

2. FCA (Free Carrier) - przewoźnik Franko

• Zadaniem sprzedawcy jest odprawa celna i dostarczenie ładunku do wcześniej uzgodnionego miejsca.
• Jeżeli towar został uszkodzony lub zgubiony przed przekazaniem towaru - odpowiedzialność za to ponosi sprzedawca.
• Jeśli kupujący prosi o wystawienie faktur na towar, sprzedawca musi je przedstawić.

Kiedy ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego?
W momencie przekazania towaru przewoźnikowi lub innej osobie odpowiedzialnej.

4. CIP (Carriage and Insurance Paid To) - transport i ubezpieczenie opłacone do…

• Pārdevēja uzdevums ir atmuitot preci un nogādāt to līdz iepriekš saskaņotai vietai, sedzot gan piegādes izmaksas, gan arī papildu apdrošināšanas izmaksas.
• Pārdevēja pienākums ir iegādāties vismaz minimālo apdrošināšanu, tāpēc papildu drošības sajūtai iesakām pircējam apdrošināt kravu pie mums.
• Ja krava tiek sabojāta vai ja rodas papildu izdevumi līdz kravas nodošanai, par to atbildīgs ir pārdevējs, pēc preces saņemšanas – pircējs.
• Ja pircējs pieprasa uzrādīt pavadzīmes dokumentus par preci, pārdevējam tie ir jāuzrāda.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam vai citai atbildīgai personai.

5. DAP (Delivered at Place) - dostarczone na miejsce

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preci uz iepriekš saskaņotu vietu, uzņemoties risku un sedzot visas transportēšanas izmaksas.
• Pircējs ir atbildīgs par importa muitas procedūrām un citām izmaksām kopš brīža, kad krava ir piegādāta norādītajā vietā un gatava izkraušanai.
• Par izkraušanu atbildīgs ir pircējs.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas norādītajā vietā un gatavas izkraušanai.

6. DDP (Delivered Duty Paid) - dostarczone z zapłaconą opłatą celną

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces uz pircēja izvēlētu un iepriekš saskaņotu vietu.
• Pārdevējs apmaksā gan transportēšanas izdevumus, gan muitas nodokļus un papildu izdevumus.
• Šis noteikums paredz, ka pārdevējs uzņemas atbildību visā pārvadājuma laikā, tajā skaitā par kravas gatavību iekraušanai, kravas bojājumiem un formalitātēm.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas norādītajā vietā un gatavas izkraušanai.

6. DDP (Delivered Duty Paid) - dostarczone z zapłaconą opłatą celną

• Zadaniem sprzedawcy jest dostarczenie towaru do wybranego i wcześniej uzgodnionego przez kupującego miejsca.
• Sprzedawca płaci zarówno koszty transportu, jak i opłaty celne i dodatkowe koszty.
• Zasada ta stanowi, że sprzedawca bierze na siebie odpowiedzialność za cały transport, w tym gotowość ładunku do załadunku, uszkodzenia ładunku i formalności.

Kiedy ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego?
W momencie, gdy towar zostanie dostarczony we wskazane miejsce i gotowy do rozładunku.

8. FOB (Free On Board) - Franko na pokładzie statku

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces uz kuģa klāja norādītajā nosūtīšanas ostā.
• Pārdevējs uzņemas risku un sedz transportēšanas izmaksas, nokārtojot arī eksporta muitas procedūras.
• Tiklīdz preces ir novietotas uz kuģa klāja, atbildība un turpmākie izdevumi pāriet uz pircēju.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas uz kuģa klāja.

8. FOB (Free On Board) - Franko na pokładzie statku

• Zadaniem sprzedawcy jest dostarczenie towaru na pokład statku do wyznaczonego portu wyjścia.
• Sprzedawca ponosi wszelkie ryzyka i koszty transportu, w tym procedury celne eksportowe.
• Po dostarczeniu towaru na pokład statku odpowiedzialność i wszystkie dalsze koszty przechodzą do kupującego.

Kiedy ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego?
W momencie, gdy towary są dostarczane i rozładowywane na pokład statku.

10. CIF (Cost, Insurance and Freight) - koszt, ubezpieczenie i fracht

• Pārdevēja uzdevums ir nogādāt preces līdz saņēmēja ostai, apmaksājot transportēšanu un fraktu.
• Pārdevējs veic arī eksporta muitas procedūras un apmaksā kravas apdrošināšanu.
• Ja nepieciešama papildu kravas apdrošināšana, par to atbildīgs ir pircējs.

Kad risks no pārdevēja tiek nodots pircējam?
Brīdī, kad preces ir piegādātas un izkrautas uz kuģa klāja.

10. CIF (Cost, Insurance and Freight) - koszt, ubezpieczenie i fracht

• Zadaniem sprzedawcy jest dostarczenie towaru do portu odbiorcy, ponosząc koszty transportu i frachtu.
• Sprzedawca prowadzi również procedury celne eksportowe i opłaca ubezpieczenie ładunku.
• Jeśli wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie ładunku, kupujący jest za to odpowiedzialny.


Kiedy ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego?
W momencie, gdy towary są dostarczane i rozładowywane na pokład statku.

11. DPU (Delivered at Place Unloaded) - dostawa bez rozładunku

• Zadaniem sprzedawcy jest dostarczenie towarów do wcześniej uzgodnionego miejsca lub miejsca docelowego.
• Sprzedawca przejmuje odpowiedzialność i pokrywa koszty transportu, procedur celnych i tp.
• Jest to jedyna zasada, która zobowiązuje sprzedawcę do rozładunku towaru do adresu docelowego.

Kiedy ryzyko przechodzi od sprzedawcy do kupującego?
W momencie, gdy towary są dostarczane i rozładowywane w miejscu docelowym.

Wyjaśnienie grup warunków:

C

Warunki zobowiązują sprzedawcę do zawarcia umowy transportu na normalnych warunkach i zapłaty za nią. Dlatego punkt, do którego należy uiścić koszty transportu, musi zostać wskazany po odpowiednim terminie C. Zgodnie z warunkami CIF i CIA sprzedawca musi ubezpieczyć towar i zapłacić za niego.

Zasady odpowiadające tej grupie: CFR, CIF, CPT, CIP.

D

Zgodnie z warunkami D sprzedawca jest odpowiedzialny za dostarczenie ładunku do uzgodnionego miejsca lub określonego punktu w kraju importu. Sprzedawca jest zobowiązany ponieść wszelkie ryzyka i koszty dostarczenia towaru do tego miejsca.

Zasady odpowiadające tej grupie: DAP, DPU, DDP.

E

Warunek ten oznacza minimalne zobowiązania ze strony sprzedawcy: sprzedawca musi dostarczyć towar do dyspozycji kupującego w wcześniej uzgodnionym miejscu, zwykle na terytorium sprzedawcy. W praktyce sprzedawca często pomaga załadować towar do samochodu kupującego. Jeśli kupujący chce, aby sprzedawca wykonał dalsze czynności, musi to być określone w umowie sprzedaży towaru.

Zasada odpowiadająca tej grupie: EXW

F

Warunki wymagają od sprzedawcy dostarczenia towaru do transportu zgodnie z instrukcjami kupującego. W przypadku, gdy miejscem dostawy jest siedziba sprzedającego, dostawę uważa się za zrealizowaną w moment załadowania towaru na pojazd kupującego; w innych przypadkach dostawę uważa się za zrealizowaną, gdy towar jest do dyspozycji kupującego bez rozładunku z pojazdu sprzedającego.

Zasady odpowiadające tej grupie: FCA, FAS, FOB

Zmiany Incoterms 2020 w stosunku do Incoterms 2010

Nowe zasady Incoterms 2020 weszły w życie 1 stycznia 2020 r. i zostały opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. Potrzeba zmian wynikała w dużej mierze z międzynarodowych praktyk handlowych USA, a także z faktu, że w handlu międzynarodowym zmniejszyła się rola granic, np. w handlu na terenie Unii Europejskiej.

Nowa wersja przepisów składa się z 11 warunków, z których 7 dotyczy wszystkich środków transportu, a 4 dotyczy tylko transportu morskiego. W porównaniu z wersją z 2010 r. wprowadzono dwie główne zmiany w przepisach Incoterms 2020:

 • DAT (Delivered at Terminal) został przemianowany na DPU (Delivered at Place Unloaded) lub "Dostawa bez rozładunku".
 • Listy przewozowe (Bills of Lading) są teraz dozwolone zgodnie z FCA (Free Carrier) po załadunku.

Oprócz tego są również kilka innych zmian:

CIF (Cost, Insurance and Freight) oraz CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Zasady te ustanawiają nowe standardy ubezpieczeniowe, ale poziom ubezpieczenia będzie nadal zależał od umowy między sprzedawcą a kupującym. Zasady, które również wymieniają koszty, określają podział kosztów między kupującym a sprzedawcą.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) uwzględniają teraz również przypadki, w których kupujący i sprzedający organizują własny transport zamiast korzystania z usług stron trzecich. Zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa są teraz wyraźniej określone.

Tradycyjnie jedynym ważnym dokumentem, który sprzedawca może przedstawić zgodnie z warunkami CFR i CIF, jest list przewozowy. List przewozowy ma 3 ważne funkcje:

Potwierdzenie dostarczenia ładunku na pokład

Potwierdzenie dostarczenia ładunku na pokład

Potwierdza umowę przewozu

Potwierdza umowę przewozu

Jest dokumentem do rozporządzania towarami

Jest dokumentem do rozporządzania towarami

Skontaktuj się z nami - zaoferujemy konkurencyjną cenę właśnie dla Twojej sytuacji!

Zwykle wydawane są kilka oryginałów listu przewozowego i bardzo ważne jest, aby kupujący lub bank działający zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności na rzecz sprzedawcy zapewnił, że wszystkie oryginały zostaną przekazane kupującemu (tak zwany "pełny zestaw"). Jest to również warunek kredytu dokumentowego zasad Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Rules for Documentary Credits), wspólne tradycje i praktyki Międzynarodowej Izby Handlowej-ICC Uniform Customs and Practice, "UCP"). Każdy wpis w dokumentach przewozowych, który wskazuje, że towary zostały odebrane w niewłaściwym stanie, spowoduje, że dokument będzie „nieczysty” i nieważny zgodnie z UCP.

Źródło: https://www.vid.gov.lv/

Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za zobowiązania wynikające z interpretacji lub stosowania postanowień niniejszego dokumentu.

Godziny pracy

 • Pon. 8.00 - 16.00
 • Wt. 8.00 - 16.00
 • Śr. 8.00 - 16.00
 • Czw.  8.00 - 16.00
 • Pt.  8.00 - 16.00
 • Sob. - Niedz. - -

Kontakt

 • Adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa

 • Telefon: +48 22 668 2626

 • E-mail: [email protected]

Media

Śledź Vervo Polska w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!