Warunki korzystania

Warunki korzystania

Ogólne warunki świadczenia usług

organizacji transportu przez VERVO POLSKA SP. Z O.O.

 

Celem niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad, w oparciu o które na rzecz zamawiających usługę transportową będzie realizowana usługa organizowania transportu przez VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948308, posiadająca numer REGON 52105541400000 oraz NIP 5252892911, która pośredniczy pomiędzy Zamawiającym a Przewoźnikiem.

 

1.

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki świadczenia (zwane dalej ,,OWS”) określają zasady świadczenia i wykonywania usług przez VERVO POLSKA sp. z o.o. (dalej jako: ,,VERVO”) w zakresie organizowania transportu z Zamawiającymi wykonanie usług transportowych będącymi przedsiębiorcami oraz z klientami będącymi konsumentami, z zastrzeżeniem § 11 poniżej (dalej jako: Zamawiający). OWS regulują w szczególności warunki oraz zakres odpowiedzialności Stron w trakcie wykonywania usługi organizowania transportu (dalej jako: ,,Usługa”). Niniejsze OWS nie reguluje relacji pomiędzy VERVO a podwykonawcami – Przewoźnikami.

Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej umowy świadczenia usług transportowych/spedycyjnych zawieranej przez VERVO z Zamawiającymi, w tym w postaci Zlecenia transportowego (Zamówienia) lub w postaci umowy zawartej w innym trybie (dalej jako ,,Umowa”).

OWS dostępne są w siedzibie VERVO oraz na stronie internetowej www.vervo.eu/pl w postaci elektronicznej w sposób pozwalający na ich odtwarzanie i przechowywanie. Informacja o OWS, w tym o sposobie zapoznania się z jego treścią podana jest do wiadomości Zamawiającego na etapie ofertowania. Treść OWS zamieszczoną na stronie internetowej uznaje się jako udostępnioną Zamawiającemu przed zawarciem Umowy.

W przypadku stałej współpracy VERVO i Zamawiającego, wystarczające jest podanie informacji o OWS przy pierwszej współpracy pomiędzy Stronami. Zamawiający w takim przypadku zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną treścią OWS. Treść OWS będzie także udostępniona Zamawiającemu w sposób uzgodniony przez Strony na każde jego żądanie.

Wyłączenie stosowania OWS oraz wszystkie uzgodnienia Stron odbiegające od OWS wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej. Odmienne od postanowień OWS postanowienia ogólnych warunków umów i innych wzorców umownych Zamawiającego nie obowiązują, chyba że VERVO zaakceptował je wyraźnie w formie pisemnej.

OWS dotyczą wykonania operacji organizowania transportu w zakresie transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego ładunku znajdujących się w aktualnych, ogólnie dostępnych cennikach i folderach VERVO. Prezentowane w ogólnie dostępnych cennikach i folderach VERVO usługi i ich ceny mają charakter informacyjny i nie astanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Cenniki i foldery są na bieżąco przez VERVO aktualizowane i VERVO zastrzega sobie prawo do ich zmian, bez uprzedniego powiadamiania Zamawiającego, o ile nie ustalono odmiennie z indywidualnym Zamawiającym.

Wykonywanie przez VERVO usług odbywać się będzie na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego, zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty i Zlecenia transportowego, zgodnie z warunkami określonymi ostatecznie w Zleceniu transportowym.

Na potrzeby OWS i współpracy stron Strony przyjmują następujące definicje:

Czynności ładunkowe - załadunek i rozładunek Towaru ze środka transportu.

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.

Klient - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z VERVO umowę w sprawie świadczenia usług transportowych/spedycyjnych i na rzecz, której wykonywany jest przewóz przez Przewoźnika.

Przewoźnik działający na rzecz VERVO – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązała się do wykonania Przewozu na podstawie zawartej z VERVO Umowy przewozu, Zlecenia transportowego lub umowy zawartej pomiędzy VERVO a Przewoźnikiem w innym trybie, a mającej na celu realizację usług transportowych.

Przewóz/Transport – drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, intermodalny przewóz Towaru odbywający się w związku z Umową zawartą na podstawie Zlecenia transportowego lub w innym trybie.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 04.05.2016 r.).

Strona – VERVO lub Zamawiający.

Zlecenie transportowe (inaczej Zamówienie) – dokument wystawiany przez VERVO zawierający szczegółowe warunki realizacji Przewozu/Transportu.

Termin wykonania Transportu/Przewozu - zawarte w Zleceniu Transportowym lub w umowie zawartej w innym trybie termin załadunku i termin rozładunku wyrażony w dacie lub dacie i godzinie.

Stała współpraca - zawarcie przez VERVO z tym samym Zamawiającym więcej niż jednej umowy w kwartale roku kalendarzowego.

Środek transportu - środki umożliwiające transport Towarów, w tym pojazdy samochodowe, statki transportowe, samoloty.

Towar – ładunek, produkty itp., które powinny zostać przyjęte do transportu zgodnie ze Zleceniem transportowym lub umową zawartą w innym trybie.

Usługa – organizacja transportu drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego, świadczona przez VERVO w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Przedpłata – wpłata ceny przez Zamawiającego na rzecz VERVO z tytułu Umowy dokonana po zawarciu Umowy a przed jej realizacją.

Kraje WNP- Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan.

Przestój – opóźnienie powstałe w załadunku, rozładunku, przeładunku.

2

Zasady składania Zamówień

Zawarcie Umowy między VERVO, a Zamawiającym następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zapytania ofertowego dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 668 2626, wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.vervo.eu/pl, lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapytanie ofertowe musi jednoznacznie określać:

zakres usług, tj. czy zapytanie ofertowe obejmuję wyłącznie usługę transportu czy usługi dodatkowe (tranzyt, składowanie ładunków; odprawa celna, podatkowa; przeładunek i znakowanie ładunków; nabycie ubezpieczenia; deklaracje ładunków i usługi pośrednictwa celnego; usługi doradcze w zakresie transportu i dystrybucji ładunków; inne usługi);

nadawcę, miejsce i czas załadunku;

odbiorcę, miejsce i czas rozładunku;

informację dotyczące ładunku, w szczególności wagę i formę pakowania;

specjalne przepisy dotyczące transportu, w szczególności czy transport wymaga szczególnego zabezpieczenia lub warunków typu chłodnia;

adresy, numery telefonu, adres e-mail , osoby odpowiedzialnej u nadawcy i odbiorcy za specyfikację przewożonego ładunku;

termin realizacji całej Usługi, gdy Zamawiający nie przewiduje jednego miejsca załadunku lub rozładunku, jego sposobu i terminu realizacji w odniesieniu do wszystkich Towarów objętych zapytaniem ofertowym – oddzielnie miejsce, sposób i termin realizacji Usługi w odniesieniu do poszczególnych Towarów objętych zapytaniem.

Niewskazanie informacji dotyczących przechowywania, załadunku lub transportu ładunku oznacza, że przewóz ładunku nie wymaga żadnych specjalnych warunków, a VERVO nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego (w tym również odbiorcy, właściciela ładunku lub nadawcy) za specjalne warunki transportu ładunku, które nie zostały dostarczone/przekazane przez Zamawiającego do VERVO przy składaniu zapytanie ofertowego.

VERVO będzie przyjmował wyłącznie zapytania ofertowe złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umocowane do kontaktów na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, dostarczonego VERVO najpóźniej ze złożonym zapytaniem . Pełnomocnictwo takie może zostać dostarczone VERVO w postaci imiennej listy osób upoważnionych do składania zapytań i zawierania umów, po uprzednim zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - RODO udostępnioną przez VERVO na stronie internetowej, o której mowa w OWS;

VERVO przyjmuje zapytanie ofertowe i przesyła Zamawiającemu ofertę obejmującą kalkulację usług transportowych/spedycyjnych oraz usług dodatkowych (o ile występują) drogą elektroniczną. Złożona przez VERVO oferta obejmuje tylko te czynności, które są w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Oferta VERVO dotyczy usług określonych w zapytaniu ofertowym i zakłada typowe, niezakłócone warunki jego realizacji.

Oferta wiąże VERVO przez okres jednej godziny od momentu wysłania oferty do Zamawiającego (chyba, że treść oferty stanowi inaczej) i wymaga oświadczenia o jej przyjęciu, złożonego przez Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niezwłocznie po akceptacji oferty, VERVO na podstawie zapytania ofertowego i oferty sporządza i przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uprzednio ustalony między Stronami sposób dokument Zamówienia (dalej jako: ,,Zlecenie transportowe” lub również jako „Umowa”), wraz z niniejszymi OWS.

Zlecenie transportowe zawiera szczegółowe warunki realizacji Przewozu, w tym co najmniej dane dotyczące: miejsca i terminu załadunku, miejsca i terminu rozładunku, rodzaju ładunku, wynagrodzenia (Ceny), terminu przyjęcia Zlecenia. Do Zlecenia transportowego VERVO może dołączyć dodatkowe instrukcje dotyczące przewozu, w tym zasad obowiązujących w miejscu załadunku i rozładunku.

Do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dochodzi z chwilą przesłania Zlecenia transportowego, zgodnego z treścią zaakceptowanej oferty, przez VERVO do Zamawiającego. Zlecenie transportowe zawierające zmiany nieistotne w stosunku do treści oferty, w razie braku złożenia niezwłocznego sprzeciwu przez Zamawiającego, w drodze korespondencji e-mail, wiąże Strony.

Zamawiający akceptuje postanowienia OWS z chwilą przyjęcia oferty, przesłania Zlecenia transportowego lub zawarcia z VERVO umowy świadczenia usług transportowych/spedycyjnych w innym trybie, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

VERVO wyklucza możliwość przyjęcia Zlecenia transportowego ze zmianami lub zastrzeżeniami. Wprowadzenie zmian i zastrzeżeń do Zlecenia transportowego przez Zamawiającego jest równoznaczne z jego odrzuceniem i nie wywoła skutku w postaci zawarcia Umowy chyba, że VERVO niezwłocznie zaakceptuje zmiany lub zastrzeżenia w formie wiadomości e-mail lub na piśmie. W przypadku braku akceptacji przez VERVO zmian lub zastrzeżeń, a pomimo tego uprzedniego przystąpienia do realizacji Umowy przez Zamawiającego przyjmuje się, że Zlecenie transportowe zostało przyjęte przez Zamawiającego bez zmian i zastrzeżeń.

Kalkulacja zaproponowana przez VERVO staje się kwotą transakcji. Kalkulacja ceny oferowanej i zatwierdzonej przez VERVO, o której mowa w ust. 8 powyżej staje się integralną częścią Umowy, po zatwierdzeniu obliczeń poprzez przyjęcie oferty.

Warunkiem przystąpienia do wykonania usługi dodatkowej w postaci odprawy celnej, podatkowej jest zawarcie informacji w zakresie takiej usługi w zapytaniu ofertowym oraz udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa przez Zamawiającego.

3

Odstąpienie lub zmiana realizacji Zamówienia (Zlecenia transportowego)

Zamawiający nie później niż na 48 godzin przed planowaną godziną załadunku uprawniony jest do nieodpłatnego odstąpienia od realizacji Zamówienia. W tym przypadku zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie na adres poczty elektronicznej VERVO. Przy czym oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznane za skutecznie złożone, gdy zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej VERVO od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura VERVO, tj. od 08:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż wskazany w ust. 1 powyżej, jednak nie przekraczającym 24 godzin przed planowaną godziną załadunku, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO 50% ceny Usługi. Przy czym:

jeżeli Zamawiający dokonał przedpłaty VERVO dokona potrącenia w/w należności z dokonanej przez Zamawiającego wpłaty, dokonując zwrotu pozostałej części ceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu realizacji Zamówienia;

jeżeli Zamawiające nie dokonał przedpłaty lub gdy uiszczona przedpłata wynosi mniej niż 50% ceny usługi Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO 50% ceny Usługi lub różnicy pomiędzy dokonaną przedpłatą a kwotą stanowiącą 50% ceny usługi niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po dniu złożenia oświadczenia.

W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż na 24 godziny przez planowaną godziną załadunku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO 100 % ceny Usługi.

W każdym przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci VERVO karę umowną w kwocie 150,00 EUR.

Zamawiający uprawniony jest do zmiany Zamówienia nie później niż na 24 godziny przed planowaną godziną załadunku bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmiany Zamówienia w terminie późniejszym niż na 24 godziny przed planowaną godziną załadunku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO opłaty/kary umownej w wysokości 150 EURO za każdą dokonaną zmianę. Przy czym za każdą zmianę Strony uznają zmianę dokonaną odrębnie co do terminu dostawy, miejsca załadunku i rozładunku, rodzaju Towaru, środka transportu i innych zmian.

Wszystkie zmiany Zamówień, a także ich uzupełnienia wymagają ponownej kalkulacji, o której mowa w § 2 ust. 5 OWS. Po otrzymaniu zgody Zamawiającego na zaktualizowaną kalkulację staję się ona automatycznie kwotą transakcji, na co Strony wyrażają zgodę.

Brak zgody Zamawiający, o której mowa w ust. 6 powyżej traktowany jest jak odstąpienie Zamawiający od realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 1,2 i 3 powyżej. Zasady zapłaty określone w ust. 2 a i b i 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

Wszelkie terminy na odstąpienie od realizacji i zmianę Zamówienia oblicza się z uwzględnianiem zasad przewidzianych w ust. 1 powyżej, tj. w szczególności z uwzględnieniem godzin pracy biura VERVO, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.

4

Obowiązki VERVO

VERVO zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego według najwyższej staranności wymaganej dla podmiotów zawodowo trudniących się świadczeniem tego typu usług, w tym w szczególności do wyboru Przewoźnika, którego środek transportu będzie spełniał wymagania Zamawiającego zgodnie z Zamówieniem i Zleceniem transportowym.

VERVO w ramach świadczenia usługi wynikającej z Zamówienia zobowiązuje się do:

wyboru Przewoźnika do wykonania transportu oraz zawarcia z nim umowy przewozu w imieniu własnym lecz na rzecz Zamawiającego,

koordynacji transportu, w tym przekazywania informacji pomiędzy Zamawiającym a Przewoźnikiem dotyczących wykonania transportu [ewentualnych opóźnień, konfiskaty jakiejkolwiek ilości ładunku przez służby celne, kontroli losowej („dosmotr”), przeszkód niezależnych od Przewoźnika (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe, strajki oraz inne określane mianem siły wyższej) uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków Przewoźnika];

wyboru trasy i rodzaju transportu ładunku według własnego uznania;

zapewnienia ubezpieczenia OCS spedytora;

podjęcia wszelkich uzasadnionych i celowych, a także mieszczących się w zakresie wynagrodzenia (Ceny) za wykonanie Usługi środków, w celu dostarczenia ładunku odbiorcy terminowo i w postaci nieuszkodzonej, a także do kontroli, czy Przewoźnicy wypełniają swoje obowiązki;

na żądanie Zamawiającego VERVO udzieli informacji dotyczących lokalizacji ładunku oraz przewidywanego czasu dostawy.

VERVO dokonuje wyboru Przewoźnika bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

W przypadku braku wyraźnych zastrzeżeń Zamawiającego, określonych w Zleceniu transportowym, VERVO może w ramach jednego transportu realizować Zlecenie transportowe wraz z innymi Zleceniami transportowymi pochodzącymi od innych Klientów VERVO niż Zamawiający.

VERVO nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy dany transport wymaga dodatkowych dokumentów lub zezwoleń oraz czy przedłożone dokumenty są prawidłowe, a także czy wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

VERVO w zakresie świadczenia usług nie pełni roli przewoźnika, w związku z czym jego dane nie powinny być ujęte w liście przewozowym. Niezgodne z postanowieniami niniejszego punktu wpisanie VERVO do listu przewozowego nie wpływa na zakres jego odpowiedzialności.

Pakowanie, załadunek oraz rozładunek Towaru nie jest obowiązkiem VERVO i ten ostatni nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie załadunku lub rozładunku, lub z powodu braku lub nieodpowiedniego opakowania Towaru.

5

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić załadunek i rozładunek Towaru zgodnie z Zamówieniem, w szczególności:

dostarczyć Przewoźnikowi VERVO Towar do transportu na czas i w miejsce wskazane w Zleceniu Transportowym;

dokonać załadunku oraz rozładunku pod nadzorem Przewoźnika w możliwie jak najkrótszym czasie. Przewoźnik nie jest upoważniony do manipulowania ładunkiem;

odpowiedzialny jest za oznakowanie Towaru w taki sposób, aby można było zidentyfikować nadawcę, odbiorcę i miejsce odbioru. Jeżeli Towar musi zostać dostarczony kilku odbiorcom, jest on grupowany i pakowany oddzielnie dla każdego odbiorcy;

odpowiedzialny jest za przygotowanie (zapakowanie i oznakowanie) Towaru zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi przepisami technicznymi i normami, tak aby nie zagrażało to kierowcom, osobom trzecim, środowisku, przewoźnikom ładunku lub pojazdom. Towar umieszcza się w kontenerach i/lub opakowaniach w taki sposób, aby mógł być pozostawiony w stanie nieuszkodzonym podczas transportu, załadunku, rozładunku i/lub składowania;

zapewnić odpowiednie przygotowanie Towaru do transportu, w tym zapewnić opakowanie, rozmieszczenie, etykietowanie i znakowanie Towarów stosownie do obowiązujących przepisów i właściwości Towarów, w szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiając dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: „ostrożnie szkło”, „góra/dół” (oznakowanie musi być dokonane przez nadawcę przed załadunkiem);

prawidłowo wypełnić i podpisać list przewozowy oraz skontrolować zgodność danych wpisanych do listu przewozowego (CMR) z danymi w Zleceniu transportowym, w szczególności w zakresie miejsca i czasu załadunku, miejsca i czasu rozładunku, rodzaju ładunku i wagi ładunku;

przekazać Przewoźnikowi VERVO wszelką dokumentację, zezwolenia i informacje niezbędne do realizacji Usługi zgodnie ze Zleceniem transportowym i wszelkimi obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności odpowiednią dokumentację celną, jeżeli w danym przypadku występuje;

sprawdzenia stanu Towaru w momencie odbioru. Jeżeli odbiorca przyjął Towar nie sprawdziwszy jego stanu albo nie zgłosiwszy Przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących ogólnie rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy - domniemywa się, że otrzymał Towar w stanie opisanym w liście przewozowym. Zastrzeżenia, przewidziane wyżej, powinny być dokonane w odpowiednim miejscu listu przewozowego lub na piśmie. Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w obecności Przewoźnika oraz przedstawiciela odbiorcy Towaru;

niezwłocznie, w czasie umożliwiającym terminowe i niezakłócone wykonanie Usługi lub w czasie ściśle określonym w Zleceniu Transportowym dokonać załadunku i rozładunku, a także przeładunku w przypadku transportu intermodalnego.

Zamawiający nie może sprzeciwiać się temu, aby organy celne i inne organy państwowe dokonywały kontroli Towaru podczas jego transportu.

Zamawiający zobowiązany jest powstrzymać się od bezpośredniego zlecania usług transportowych przewoźnikom wykonującym przewóz na rzecz Zamawiającego w oparciu o umowy zawierane z VERVO. Zakaz powyższy dotyczy Przewoźników, których dane ujęte zostały w dokumentach przewozowych związanych z realizacją Zamówienia, a także tych Przewoźników, co do których Zamawiający posiada wiedzę, iż realizują przewozy na jego rzecz w oparciu o umowy zawierane z VERVO. Za naruszenie tego obowiązku uważane będą zarówno działania osobiste Zamawiającego, jak również działania podmiotów z nim powiązanych osobowo bądź kapitałowo.

6

Zakres odpowiedzialności Stron, kary umowne

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone VERVO i osobom trzecim wskutek:

podania VERVO w Zamówieniu jak i w innej korespondencji oraz liście przewozowym niedokładnych, niekompletnych, niedostatecznych lub nieprawidłowych danych czy oświadczeń, w szczególności dotyczących ilości, wagi, wymiarów i właściwości przesyłki oraz jej opakowania, a także brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych;

braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych i rozładunkowych, w tym rozmieszczenia ładunku;

opóźnienia w załadunku lub rozładunku;

zlecenie Transportu Towarów niebezpiecznych (bez stosownych i zgodnych z przepisami prawa wskazań do wykonania Usługi) lub zakazanych prawem.

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu załadunku, rozładunku, przeładunku (w tym celnego), o którym mowa w § 5 ust. 1 ppkt. i) uważa się za przestój i uprawnia VERVO do obciążenia Zamawiającego karą umowną w kwocie 100,00 EUR za każde 24 godziny powyżej terminu.

VERVO ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zawinione działania i zaniechania podejmowane w ramach wykonania czynności organizowania transportu wynikających z Umowy. Odpowiedzialność VERVO ograniczona jest wyłącznie do pokrycia bezpośrednich strat Zamawiającego i nie może przekroczyć 20 (dwadzieścia) % wynagrodzenia VERVO (Ceny) z tytułu realizacji Umowy. Straty pośrednie, na przykład utrata zysków, reputacji lub rynku itp., z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie będą pokrywane.

VERVO nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Przewoźników, którymi posługuje się przy wykonaniu Zlecenia transportowego.

VERVO nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, ani za braki ilościowe o ile dokonał wyboru Przewoźnika z odpowiednią starannością.

VERVO zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie Zamawiającemu dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu Zlecenia transportowego, chociaż za ich działanie lub zaniechanie nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli dostarczony przez Zamawiającego Towar nie zgadza się z zapytaniem ofertowym i Zamówieniem, VERVO ma prawo jednostronnie zmienić kwotę płatności za usługę lub całkowicie odstąpić od realizacji Zamówienia. W takim przypadku VERVO ma prawo żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 150,00 EUR.

Zamawiający zapewnia załadunek, rozładunek, przeładunek. W przypadku nie załadowania lub wyładowania w terminie określonym w Zleceniu transportowym, VERVO ma prawo zażądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia trwającego więcej niż 24 godziny, w wysokości 200,00 EUR za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

7

Cena Usługi / Warunki płatności

Z tytułu wykonania Usługi VERVO należne jest wynagrodzenie określone w Zleceniu transportowym (w treści OWS również: „Cena”). Kwota określona jako Cena powiększona będzie każdorazowo o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawą rozliczenia należności z tytułu realizacji Zmówienia są faktury VAT, wystawiane przez VERVO w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, uzgodnionych pomiędzy Stronami.

Faktura VAT wystawiana i przesyłana jest Zamawiającemu z datą Zlecenia transportowego. Strony określają jako datę i warunki płatności przedpłatę: 100% Ceny Usługi, płatne przed datą rozpoczęcia Zlecenia transportowego, chyba że co innego wynika ze Zlecenia transportowego lub umowy zawartej pomiędzy Stronami w innym trybie. Strony mogą ustalić odroczony termin płatności części lub całości Ceny Usługi, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty Zlecenia transportowego.

Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury wystawiane są drogą elektroniczną i wysyłane na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

Rozliczenia i płatności dokonywane są w walucie i terminie określonym na fakturze VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Nie dopuszcza się dokonywania płatności za pobraniem, tj. gotówką Przewoźnikowi.

Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego VERVO należną kwotą.

Za dodatkowo świadczone usługi, które nie zostały wymienione w Zleceniu transportowym i nie zostały uwzględnione w kalkulacji oferty, Zamawiający zapłaci zgodnie z taryfami VERVO obowiązującymi w momencie Zamówienia lub realizacji usługi.

W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający będący przedsiębiorcą zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości wskazanej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.), zaś Zamawiający inny niż przedsiębiorca odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonych od dnia następującego po dniu zapłaty wskazanym w fakturze do dnia rzeczywistej zapłaty.

VERVO zalicza kwotę wpłaconą przez Zamawiającego w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności, a w dalszej kolejności do pokrycia ewentualnych kar umownych. Niezależnie od zdania poprzedzającego, VERVO według własnego wyboru może przychylić się do wskazań Zamawiającego w zakresie zarachowania wpłaconej kwoty.

W przypadku, gdy zapłata została uiszczona w części, dalsze odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.

Kary umowne lub odsetki za zwłokę nie są przekazywane na poczet odszkodowania za poniesione przez VERVO szkody w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. Zapłata kary umownej lub odsetek za zwłokę lub też odszkodowań nie zwalnia Stron z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

VERVO zastrzega sobie prawo wstrzymania się z wykonaniem niezrealizowanych Zamówień i z potwierdzaniem nowych Zamówień oraz prawo zażądania od Zamawiającego dokonania 100% przedpłaty za następne zamówienia w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego należności na rzecz VERVO lub w przypadku przekroczenia przez niego uzgodnionego indywidualnie limitu kredytowego.

8

Odstąpienie od Umowy

Każda ze Stron może odstąpić od Umowy, powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie przed datą rozpoczęcia realizacji Zlecenia transportowego, z zastrzeżeniem postanowień § 3 OWS.

VERVO uprawniony jest do natychmiastowego odstąpienia od realizacji Zlecenia transportowego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Zamawiającego, w następujących przypadkach naruszenia warunków Umowy przez Zamawiającego:

jeśli załadowany lub planowany do załadunku Towar nie odpowiada Towarowi wymienionemu w Zleceniu transportowym;

jeśli Przewoźnik VERVO zdecyduje, że Towar nie może być transportowany w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności jeśli opakowanie Towaru jest uszkodzone, niewystarczające lub nieodpowiednie do rodzaju Towaru, jego wagi, objętości oraz sposobu transportu, a Zamawiający nie zgadza się na jego wymianę;

wykrycia dostarczonych przez Zamawiającego do transportu Towarów, które mogą być sklasyfikowane jako niebezpieczne i których transport został zabroniony lub ograniczony, chyba że wyraźnie uzgodniono możliwość transportu z VERVO i jest to zgodne z przepisami prawa.

Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonane w terminie 30 dni od zawarcia Zlecenia transportowego (Zamówienia). Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej lub przesłania oświadczenia o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail.

W przypadku odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. VERVO zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności, przy czym uprawniony jest do potrącenia kwot określonych w § 3 OWS oraz kar umownych, o ile występują.

9

Przeszkody w wykonywaniu czynności organizowania transportu, siła wyższa

Strony zobowiązują się do współdziałania w celu prawidłowego wykonywania Umowy. VERVO nie ponosi negatywnych skutków wynikających z braku współdziałania Zamawiającego. W szczególności, przekroczenia terminów powstałe wskutek braku współdziałania Zamawiającego lub podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji nie stanowią podstawy do jakiejkolwiek odpowiedzialności VERVO, w tym z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

VERVO oraz podmioty czy osoby działające na jego zlecenie (m.in. Przewoźnicy) nie ponoszą odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań wynikających z zawartej z Zamawiającym Umowy, jeśli wynika to z wystąpienia siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne w stosunku do Stron, którego wystąpieniu i skutkom żadna ze Stron nie mogła zapobiec, o ile zdarzenie to wpływa na wykonywanie Umowy. Pod warunkiem spełnienia niniejszej definicji do zdarzeń siły wyższej Strony zaliczają w szczególności:

nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, takie jak: wojna, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, inwazje, terroryzm, zamieszki;

klęski żywiołowe, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź lub inne ogłoszone w kraju klęski żywiołowe, a także warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie Umowy;

inne zdarzenia nadzwyczajne skutkujące wprowadzeniem szczególnych obostrzeń oraz ograniczeń i zakazów ograniczających lub uniemożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej,

strajki, zaburzenia wewnętrzne, blokady, działania instytucji władzy i administracji, przyjęcie i wejście w życie aktów prawnych, które znacząco ograniczają i wpływają na prawa Stron oraz wpływają na podjęte zobowiązania.

epidemie, w tym COVID -19 oraz okoliczności, które mogą wystąpić w związku z Covid-19, w szczególności kwarantanna, zamknięcie granic państwowych, zmiany w przepisach ustawowych i wykonawczych.

Zmiany w terminach załadunku/rozładunku i przewozu, które pojawiają się podczas przewozu, jeśli były spowodowane okolicznościami związanymi z Covid-19, nie kwalifikują się jako opóźnienie i / lub przestój dla celów niniejszej Umowy. Zamawiający nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy lub żądania odszkodowania za szkody związane z całkowitym lub częściowym niewywiązaniem się ze zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli takie niewywiązanie się z Umowy jest spowodowane okolicznościami związanymi z Covid-19. VERVO nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przez Zamawiającego, jak również Przewoźnika zasad bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego i epidemiologicznego.

Każda ze Stron powinna czynić starania w celu zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.

O wystąpieniu przeszkody w postaci siły wyższej VERVO winien bez zwłoki zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie powinno nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przy czym zawiadomienie telefoniczne winno zostać potwierdzone wiadomością e-mail oraz przedstawiać wyjaśnienia, że siła wyższa ma wpływ na wykonanie obowiązków VERVO. Gdy trwanie tych przeszkód przedłuża się nadmiernie VERVO może odstąpić od Umowy, nawet gdy jest ona już częściowo wykonana. W razie odstąpienia VERVO od Umowy z przyczyn wyżej podanych, należy mu się zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem Zamówienia oraz stosowna część wynagrodzenia za dokonane czynności. Stosuje się § 8 ust. 3 OWS.

10

Poufność

Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie zostały mu ujawnione podczas współpracy z VERVO. Informacje poufne obejmują wszelkie informacje ujawnione lub znane którejkolwiek ze Stron w związku z Umową lub jej wykonaniem, w tym samą Umowę, oraz wszelkie informacje i materiały związane z usługami, procesami, know-how, konsumentami, biznesplanami lub sytuacją wewnętrzną danej Strony, a także informacje poufne dotyczące finansów, marketingu, cen, kosztów, rekompensat lub wszelkich innych ograniczonych informacji w odniesieniu do niniejszej Strony, niezależnie od tego, czy są one chronione w inny sposób.

Zamawiający akceptuje fakt, że dane Przewoźnika, stanowią element bazy danych VERVO, która ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa VERVO i mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zawartej ze VERVO Umowy, a nie mogą służyć nawiązaniu przez Zamawiającego własnych relacji biznesowych z Przewoźnikiem, w tym w celu zawierania z nimi umów przewozu bez udziału VERVO.

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązków wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, w szczególności w przypadku wykorzystywania przez Zamawiającego danych, w okresie jednego roku od wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO kary umownej w wysokości równowartości kwoty 50% Ceny złotych, za każde naruszenie.

Rezygnacja z Zamówienia, odstąpienie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku zachowania poufności. Zobowiązanie w zakresie poufności wiąże w czasie trwania Umowy oraz w terminie 10 lat od jej wykonania lub rozwiązania.

11

Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowania do Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego paragrafu, a pozostałymi postanowieniami OWS, zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana zawiadomić VERVO w formie dokumentowej przed zawarciem Umowy, jeśli zawierana Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku braku spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego, przyjmuje się, iż zawarta umowa ma dla tej osoby charakter zawodowy.

Osoba prowadząca działalność rolniczą jest zobowiązana zawiadomić VERVO w formie dokumentowej przed zawarciem Umowy, jeśli prowadzona przez nią działalność nie ma charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm., zwany dalej jako „Kodeks Cywilny”) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.) i zawierając umowę działa jako konsument. W przypadku braku spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego, osoba prowadząca działalność rolniczą zawierająca z VERVO Umowę uważana jest za przedsiębiorcę.

VERVO informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwanej dalej "Ustawą o prawach konsumenta"; Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przez takiego Zamawiającego na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.

Powyższe uprawnienie wyłączone jest w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, tj. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Na mocy niniejszego OWS VERVO informuję Zamawiającego będącego konsumentem, że po wykonaniu przez VERVO czynności wynikających z Umowy traci on prawo do odstąpienia od Umowy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający informuje VERVO o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiający prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres korespondencyjny VERVO: ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa) .

Postanowienia OWS wiążą konsumentów oraz Zamawiających będącym osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści umów wynika, że umowa nie posiada dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jedynie w zakresie dopuszczalnym zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego. Zapisy OWS sprzeczne z przepisami prawa nie wiążą Zamawiających będących osobami, o których mowa w zdaniu pierwszym.

12

Postanowienia końcowe

Wszelkie zawiadomienia oraz inna korespondencja skierowana do jednej ze Stron będzie sporządzana na piśmie i doręczana osobiście lub przesyłana listem poleconym na adres wskazany w Umowie, chyba że postanowienia tych dokumentów lub OWS dopuszczają inną formę i sposób doręczenia.

Zawiadomienia oraz inna korespondencja będą uważane za otrzymane po ich doręczeniu osobiście lub wysłaniu listem poleconym na adres wskazany w ustępie powyżej. Korespondencja dwukrotnie awizowana i nieodebrana w terminie uważana jest za skutecznie doręczoną z upływem 14 dniu od dnia pierwszej awizacji.

W przypadku zmiany adresu VERVO lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o fakcie i treści zaistniałej zmiany. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez Strony na adres wskazany w komparycji Umowy będzie uważana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.

Cesja praw i obowiązków objętych Umową zawartą przez Strony przez Zamawiającego możliwa jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody VERVO.

Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w OWS w tym w § 3 ust. 4 i 5, § 6 ust. 2,7,8, § 10 ust. 3 OWS powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez VERVO odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przenoszącej wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku kar umownych określonych w walucie EURO, kurs EUR liczony będzie według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu zaistnienia czynności uzasadniającej nałożenie kary umownej. Kara umowa płatne jest w terminie 7 dni od daty skierowania wezwania do zapłaty. VERVO może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umowne.

VERVO zastrzega możliwość zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS. Zmiany i uzupełnienia OWS obowiązują Zamawiającego od momentu poinformowania go w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail o wprowadzonych zmianach. Zmienione OWS obowiązują po poinformowaniu Zamawiającego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Do Umów zawartych przed zmianą OWS stosuje się OWS w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku Umów o charakterze ciągłym VERVO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w OWS z ważnych powodów. VERVO w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail poinformuje Zamawiającego o zmianach w Umowie i zmianach warunków realizacji Umowy przesyłając zmienioną treść OWS nie później niż na 30 dni przed dniem, w którym miałyby one wejść w życie. Jeżeli przed dniem – w którym zmiany miałyby wejść w życie – Zamawiający nie zgłosi VERVO w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail, że się na te zmiany nie zgadza, uznaje się, że Zamawiający wyraził zgodę na zmiany. Zamawiający ma prawo przed dniem – w którym zmiany miałyby wejść w życie – wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Zamawiający zgłosi, że nie zgadza się na zmiany, ale nie wypowie Umowy Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień, w którym zmiany miałyby wejść w życie.

Prawem właściwym dla OWS i umów opartych na OWS jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami OWS stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

W przypadku sporządzenia OWS lub umów na nich opartych w języku polskim i obcym, wersję rozstrzygającą i wiążącą jest wersja polska.

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z OWS jest sąd polski, miejscowo właściwy dla siedziby VERVO. W sprawach dotyczących Zamawiających będących konsumentami właściwy miejscowo jest sąd właściwości ogólnej zgodnie z przepisami prawa.

Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

Niniejsze OWS zostały podane do wiadomości Zamawiającego przed złożeniem Zamówienia lub przed zawarciem Umowy w innym trybie, dostępne są na stronie internetowej VERVO pod adresem: www.vervo.eu/pl. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej między nimi umowy.

W związku z Zamówieniem i zawarciem Umowy, Strony jako administratorzy danych przekazywać sobie będą nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów i przedstawicieli, współpracowników oraz pracowników, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Umowy oraz umowy z Przewoźnikiem. Udostępniane dane reprezentantów, przedstawicieli, współpracowników oraz pracowników po obu Stronach obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu oraz e-mail.

Dane osobowe przetwarzane będą przez VERVO na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym, a także w celach kontaktowych. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych, a w razie gdy zgoda na przetwarzanie danych będzie potrzebna, na podstawie takiej zgody.

Zamawiający zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których dane zostaną przekazane VERVO, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Usługi, a w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z przepisami RODO oraz do przekazania klauzuli informacyjnej VERVO.

Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego pracowników i współpracowników (osób kontaktowych), Przewoźnikom VERVO (a w razie istnienia potrzeby uzyskania zgody jako podstawy przetwarzania również VERVO), do czego Zamawiający posiada odpowiednią podstawę, w tym zgodę tych osób na udostępnienie danych osobowych Przewoźnikom VERVO (a w razie istnienia takiej potrzeby również VERVO) i przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Zamawiającym w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, w celu wykonania Umowy oraz usługi transportu.

W przypadku gdy odbiorcą lub nadawcą towaru jest inny podmiot niż Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się uzyskać zgodę w/w podmiotów na udostępnienie VERVO oraz Przewoźnikowi VERVO danych odbiorcy lub nadawcy obejmujących: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu oraz e-mail oraz przekazać klauzulę informacyjną VERVO, o której mowa w ustępie 19 poniżej.

Zamawiający w dniu zawarcia Umowy zobowiązuje się przekazać VERVO zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych, o której mowa w § 11 ust.16 i 17 OWS.

VERVO w ramach prowadzonej z Zamawiającymi korespondencji przekazał Zamawiającemu klauzulę informacyjną, stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula jest udostępniona na stałe, z możliwością jej pobrania na stronie internetowej VERVO www.vervo.eu/pl.

Ogólne Warunki Współpracy

VERVO POLSKA sp. z o.o. dla Przewoźników

w zakresie wykonywania przewozów

 

Celem niniejszych ogólnych warunków współpracy jest określenie zasad wykonywania przez Przewoźników przewozów realizowanych na rzecz Klientów VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948308 posiadająca numer REGON 52105541400000 oraz NIP 5252892911, która pośredniczy w organizowania transportu zlecającym wykonanie usług przewozu.

 

1.

Postanowienia ogólne i definicje

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy, zwane dalej OWW mają zastosowanie do wszelkich umów zawieranych pomiędzy VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948308 posiadająca numer REGON 52105541400000 oraz NIP 5252892911(dalej jako: VERVO), a podmiotem wykonującym na zlecenie VERVO usługę przewozu, zwanym dalej Przewoźnikiem oraz do wszelkich prawnych i faktycznych czynności, podejmowanych w ramach realizacji zawartych z Przewoźnikiem umów lub z nimi związanych. OWW są zbiorem ogólnych zasad współpracy VERVO z Przewoźnikami – podwykonawcami usług transportowych.

Niniejsze OWW stanowią integralną część każdej umowy przewozu zawieranej przez VERVO z Przewoźnikami będącymi przedsiębiorcami lub instytucjami.

OWW dostępne są w siedzibie VERVO oraz na stronie internetowej www.vervo.eu/pl w postaci elektronicznej w sposób pozwalający na ich odtwarzanie i przechowywanie. Informacja o OWW, w tym o sposobie zapoznania się z jego treścią podana jest do wiadomości Przewoźnika na etapie ofertowania. Treść OWW zamieszczoną na stronie internetowej uznaje się jako udostępnioną Przewoźnikowi przed zawarciem umowy przewozu.

W przypadku stałej współpracy VERVO i Przewoźnika, wystarczające jest podanie informacji o OWW przy pierwszej współpracy pomiędzy Stronami. Przewoźnik w takim przypadku zobowiązany do zapoznania się z aktualną treścią OWW. Treść OWW będzie także udostępniona Przewoźnikowi w sposób uzgodniony przez Strony na każde jego żądanie.

Na potrzeby OWW i współpracy stron Strony przyjmują następujące definicje:

Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO.

Cena (Cena frachtu)– wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie Przewozu określona w Zleceniu transportowym lub umowie zawartej pomiędzy VERVO a Przewoźnikiem w innym trybie.

Klient - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z VERVO umowę w sprawie świadczenia usług transportowych/spedycyjnych i na rzecz, które wykonywany jest przewóz przez Przewoźnika.

Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązała się do wykonania Przewozu zgodnie z Umową przewozu zawartą na podstawie Zlecenia transportowego lub umowy zawartej pomiędzy VERVO a Przewoźnikiem w innym trybie.

Przewóz – drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, intermodalny przewóz towaru odbywający się w związku z umową przewozu zawartą na podstawie Zlecenia transportowego lub w innym trybie.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 04.05.2016 r.).

Strona – VERVO lub Przewoźnik.

Zlecenie transportowe – dokument wystawiany przez VERVO zawierający szczegółowe warunki realizacji Przewozu przez Przewoźnika.

Siła wyższa – jakiejkolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i na które nie miały wpływu, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadki i kolizje drogowe, blokady dróg, jakiekolwiek rządowe zarządzenia lub zmiany prawa ustanawiające ograniczenia transportowe powodujące brak możliwości wykonywania transportu, akty terroryzmu stojące na przeszkodzie w realizacji całości lub części umowy, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej;

Termin wykonania usługi/przewozu - zawarty w Zleceniu Transportowym lub w umowie zawartej w innym trybie termin załadunku i termin rozładunku wyrażony w dacie i godzinie, w których Przewoźnik winien dokonać przyjęcia i dostarczenia towaru wraz ze wszelkimi czynnościami towarzyszącymi;

Stała współpraca - zawarcie przez VERVO z tym samym Przewoźnikiem więcej niż jednej umowy przewozu w kwartale roku kalendarzowego.

Środek transportu - pojazdy samochodowe, statki transportowe, samoloty.

Towar – ładunek, produkty itp., które powinny zostać przyjęte do Przewozu zgodnie ze Zleceniem transportowym lub umową zawartą w innym trybie.

Przepisy prawa - wszelkie przepisy prawa krajowego i międzynarodowego obowiązujące terminie wykonania przewozu, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów(CMR) z dnia 19 maja 1956 r, przepisami PISiL (Polska Izba Spedycji i Logistyki).

Usługa - przewóz (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, intermodalny) towaru świadczony przez Przewoźnika w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

2.

Zlecenie transportowe, zawarcie umowy przewozu

W celu zawarcia nawiązania współpracy VERVO kieruje do Przewoźnika ofertę, określającą istotne elementy zamówienia transportu (w tym termin, miejscowości, w których ma nastąpić załadunek i rozładunek, ze wskazaniem dokładnego adresu i firmy nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, rodzaj towaru, wysokość Ceny) wraz z informacją o OWW. Oferta wiąże VERVO przez okres 24 godzin od momentu wysłania oferty do Przewoźnika i wymaga oświadczenia o jej przyjęciu, złożonego przez Przewoźnika pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niezwłocznie po akceptacji oferty, VERVO prześle Przewoźnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny uprzednio ustalony między Stronami sposób dokument Zamówienia - Umowy (dalej jako: ,,Zlecenie transportowe”), wraz z niniejszymi OWW.

Zlecenie transportowe zawiera szczegółowe warunki realizacji Przewozu, w tym co najmniej dane dotyczące: miejsca i terminu załadunku, miejsca i terminu rozładunku, rodzaju ładunku, Ceny, Terminu przyjęcia Zlecenia. Do Zlecenia transportowego VERVO może dołączyć dodatkowe instrukcje dotyczące Przewozu, w tym zasad obowiązujących w miejscu załadunku i rozładunku oraz godzin załadunku i rozładunku. Instrukcje takie są wiążące dla Przewoźnika.

Do zawarcia Umowy przewozu dochodzi z chwilą przesłania Zlecenia transportowego przez VERVO do Przewoźnika.

Przewoźnik akceptuje postanowienia OWW z chwilą przyjęcia oferty, przesłania Zlecenia transportowego, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej lub zawarcia z VERVO umowy przewozu w innym trybie, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

VERVO wyklucza możliwość przyjęcia Zlecenia transportowego ze zmianami lub zastrzeżeniami. Takie przyjęcie Zlecenia transportowego będzie równoznaczne z jego odrzuceniem i nie wywoła skutku w postaci zawarcia Umowy przewozu, chyba, że VERVO niezwłocznie potwierdzi akceptację zmian lub zastrzeżeń w formie wiadomości e-mail lub pisemnej. W przypadku braku potwierdzenia przez VERVO, a pomimo tego podjęcia ładunku przez Przewoźnika przyjmuje się, że Zlecenie transportowe zostało przyjęte przez Przewoźnika bez zmian i zastrzeżeń.

Powierzenie przez Przewoźnika wykonania Przewozu podwykonawcy w całości lub części jest niedopuszczalne bez pisemnej lub wyrażonej w wiadomości e-mail zgody VERVO. Niezależnie od powyższego, w tym w szczególności w przypadku powierzenia Przewozu osobie trzeciej bez wiedzy i zgody VERVO, Przewoźnik oświadcza, że cała odpowiedzialność za działania i zaniechania podmiotu, któremu powierzono wykonywanie Przewozu spoczywa na Przewoźniku.

VERVO zastrzega sobie prawo do anulowania Zlecenia transportowego nie później niż na 12 godzin przed ustaloną w Zleceniu Transportowym godziną załadunku (dla obliczenia tego terminu uwzględnia się standardowe godziny pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, a nie uwzględnia się sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, że np. dla Zlecenia transportu, w którym załadunek następuje o 8:00 w poniedziałek, informacja o anulowaniu Przewozu powinna zostać skierowana do Przewoźnika najpóźniej do godziny 12:00 w piątek, w przypadku innych dni ustawowo wolnych od pracy zasadę stosuje się analogicznie). Anulowanie Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej VERVO względem Przewoźnika, ani też możliwości naliczenia jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku ustalone w Zleceniu transportowym wynagrodzenie (Cena) jest nienależne.

3.

Zakres obowiązywania

Niniejsze OWW mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich przewozów realizowanych przez Przewoźnika na podstawie Zlecenia transportowego wystawionego przez VERVO oraz w odniesieniu do Przewozów realizowanych przez Przewoźnika na podstawie innych dokumentów niż Zlecenie transportowe wystawione przez VERVO, o ile zostały one dostarczone Przewoźnikowi przed podjęciem przez niego ładunku lub na podstawie umowy zawartej w innej formie niż złożenie Przewoźnikowi Zlecenia transportowego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

W przypadku, gdy pomiędzy Stronami została zawarta umowa współpracy regulująca zasady współpracy lub inna umowa o podobnym charakterze, do realizacji Przewozów pomiędzy takimi Stronami nie stosuje się postanowień OWW w zakresie, w jakim są one sprzeczne z postanowieniami umowy, chyba, że co innego wynika wyraźnie z zawartej umowy.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWW a postanowieniami Zlecenia transportowego, obowiązują postanowienia Zlecenia transportowego.

4.

Obowiązki Stron/Podstawowe zasady współpracy

Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszych OWW, Zleceń transportowych oraz instrukcji dotyczących Przewozu, o ile zostały wydane, a także do wykonania Przewozu zgodnie z Przepisami prawa.

Strony zobowiązane są do współdziałania w celu należytego wykonania Przewozu, a w przypadku zdarzeń o charakterze losowym oraz szkód, do współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych skutków zdarzenia.

VERVO nie jest zobowiązany do zapewnienia Przewoźnikowi określonej liczby Przewozów, czy określonej liczby kilometrów przejechanych w związku z wykonywaniem Przewozów.

Przewoźnik zobowiązany jest do:

przestrzegania treści Zleceń Transportowych i umów zawartych przez Strony oraz zasad BHP, w szczególności obowiązujących w miejscach załadunków oraz rozładunków;

zapewnienia VERVO pierwszeństwa w wykonywaniu usług, co oznacza w szczególności, że Przewoźnik zobowiązany jest powstrzymać się od wykonywania usług przewozowych na rzecz innych podmiotów, jeżeli mogłoby to uniemożliwić lub utrudnić należyte wykonanie Przewozów;

niezwłocznego powiadomienia VERVO o okoliczności uniemożliwiającej lub utrudniających mu jednorazowe, okresowe albo trwałe wykonanie lub wykonywanie Przewozu lub też wpływających na terminowe wykonanie Usługi, a także grożących towarom lub interesom VERVO lub podmiotu, na rzecz którego Przewóz jest realizowany (Klienta);

wykonywania swoich czynności zgodnie z przyjętym Zleceniem transportowym lub umową zawartą w innym trybie. W przypadku konieczności podjęcia działań nie objętych Zleceniem Transportowym, Przewoźnik zobowiązany jest kierować się dobrem towaru, poszanowaniem interesów VERVO i jego klienta, zachowaniem należytej staranności i obowiązującymi przepisami prawa;

wykonywania powierzonych transportów przez VERVO w dobrej wierze, z najwyższą starannością ogólnie przyjętą w danego rodzaju działalności, dbałością o powierzony towar, punktualność, a także z troską o dobre imię VERVO, jej Klientów oraz własnego przedsiębiorstwa. Skutki i jakość wykonywanych przez Przewoźnika usług będą oceniane w odniesieniu do wzorcowych działań profesjonalisty;

samodzielnego wykonywania Usług;

samodzielnego organizowania pracy (własnej, jego pracowników i współpracowników), zapewniającej możliwość prawidłowego, ciągłego wykonywania Przewozu;

stosować się do dyspozycji VERVO przekazywanych w trakcie wykonywania Przewozu;

na wniosek VERVO niezwłocznie udzielać informacji dotyczących lokalizacji ładunku oraz przewidywanego czasu dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail lub innych powszechnie dostępnych komunikatorów umożliwiających przedstawienie wiadomości w formie utrwalonej i weryfikowalnej. Strony dopuszczają komunikację telefoniczną w sprawach bieżących, niemających istotnego znaczenia dla wykonania Przewozu. Wszelkie informacje istotne, a także mogące mieć wpływ na należyte i terminowe wykonanie Przewozu powinny być niezwłocznie potwierdzone w formie dokumentowej lub wiadomości e-mail lub za pomocą innych komunikatorów, jak w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;

wykonując Usługi zobowiązuje się przestrzegać Przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, w szczególności przepisów regulujących: zasady ruchu drogowego, wodnego i lotniczego, zasad wykonywania przewozów, przerwy i okresy odpoczynku podczas przewozu, w tym czasu pracy kierowców środków transportu oraz przepisów ochrony środowiska;

przestrzegania Przepisów prawa obowiązujących w państwach, przez które przewóz jest wykonywany, w tym w szczególności przepisów dotyczących dozwolonej prędkości, dozwolonych nacisków na osie, czasu pracy kierowcy, zakazów poruszania się po drogach.

przestrzegania całkowitego zakaz spożywania alkoholu oraz palenia w miejscach załadunków oraz rozładunków, a także zabierania ze sobą do miejsc załadunków oraz rozładunków osób trzecich, nieupoważnionych do brania udziału w czynnościach Przewozu.

Przewoźnik oraz osoby, przy pomocy których Przewoźnik wykonuje Usługi, nie są uprawnieni do składania ani przyjmowania oświadczeń woli w imieniu VERVO, w szczególności w relacjach z klientami VERVO.

Przewoźnik odpowiada za działania i zaniechania osób, z pomocą których wykonuje usługi, tak jak za działania i zaniechania własne.

Wszelkie postanowienia dotyczące Przewoźnika, w szczególności w zakresie obowiązków, zakazów i nakazów związanych z realizacją Przewozu, w tym postanowienia OWW stosuje się odpowiednio do osób faktycznie wykonujących Przewóz. Przewoźnik jest zobowiązany do zapoznania osób faktycznie wykonujących Przewóz z treścią zapisów OWW.

5.

Cena frachtu

Cena usługi w wykonaniu Umowy (Cena frachtu) określana jest w Zleceniu transportowym w walucie PLN, EUR lub USD.

Cena frachtu nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług, chyba, że co innego wynika wyraźnie z treści Zlecenia transportowego.

Kwota Ceny frachtu zostanie powiększona o podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami i aktualnie obowiązującej.

Cena frachtu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przewozu przez Przewoźnika (tzw. „all in"), poza Opłatami dodatkowymi wynikającymi ze Zlecenia Transportowego, o ile występują.

6.

Ubezpieczenie

Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania w każdym momencie wykonywania Usług przewozowych na rzecz VERVO aktualnej, tj. ważnej i opłaconej polisy

odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (zwanej dalej polisą OCP), właściwej dla

prowadzonego rodzaju działalności przewozowej (przewozy krajowe, przewozy

międzynarodowe) oraz regularnego opłacania składki.

Zlecenie może określać minimalną wysokość polisy OCP.

Przewoźnik jest zobowiązany do udostępnienia na każde żądanie VERVO

aktualnej kopii zawartej polisy OCP, dowodów zapłaty składek oraz informacji o stanie wykorzystanej sumy ubezpieczenia lub gwarancyjnej, jeśli ta na mocy zawartej umowy ubezpieczenia podlega konsumpcji, tj. wykorzystaniu. Dokumenty winny być potwierdzone imiennie za zgodność z oryginałem przez właściciela bądź prezesa spółki.

Przewoźnik upoważnia VERVO do kontaktu z jego ubezpieczycielem w celu

sprawdzenia i potwierdzenia faktu zawarcia polisy OCP, wysokości sumy gwarancyjnej, opłacenia składek i stanie wykorzystanej sumy ubezpieczenia czy też innych, istotnych warunków ubezpieczenia.

Przewoźnik zobowiązany jest poinformować VERVO o każdej dokonanej

zmianie w umowie ubezpieczenia.

7.

Osoby kierujące środkami transportu

Przewoźnik wykonuje usługi wyłącznie przy pomocy osób kierujących danym środkiem transportu, którzy spełniają łącznie następujące przesłanki:

posiadają wymagane kwalifikacje oraz spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa, dla kierowania danym środkiem transportu, w tym przepisami regulującymi wykonywanie przewozów drogowych rzeczy;

nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub inne przestępstwa, które zgodnie z przepisami prawa wykluczają wykonywanie transportu danym środkiem transportu.

Przewoźnik niezwłocznie wycofuje osobę kierującą danym środkiem transportu z wykonywania usług, w przypadku gdy w stosunku do tej osoby przestanie być spełniana którakolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 powyżej. Wycofanie osoby kierującej danym środkiem transportu winno nastąpić w formie oświadczenia złożonego na piśmie lub drogą elektroniczną przez Przewoźnika i przekazanego do wiadomości VERVO.

Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy VERVO zwróci się z uzasadnionym żądaniem wycofania danego kierowcy z wykonywania Usług.

Przewoźnik przedkłada na każde żądanie VERVO oryginały dokumentów dotyczących poszczególnych osób kierujących środkami transportu, potwierdzających spełnianie przesłanek określonych w ust. 1 powyżej.

Przewoźnik ma obowiązek zapewnić, aby osoba kierująca środkiem transportu, która dociera na miejsce załadunku/przeładunku była po odbyciu odpoczynku wynikającego z przepisów dotyczących przepisów prawa, w tym dotyczących czasu pracy kierowców, pozwalającego na wyruszenie w trasę niezwłocznie po ukończeniu załadunku/przeładunku. Przewoźnik odpowiada za opóźnienie w Przewozie jeżeli wynika ono z niezastosowania się do powyższego obowiązku.

8.

Standard pojazdu, wyposażenie środka transportu, przygotowanie do przewozu

Środek transportu i jego wyposażenie powinny odpowiadać wymaganiom państw przez, które przewóz będzie wykonywany.

Środki transportu, w szczególności wszelkie pojazdy, którymi Przewoźnik wykonuje przewóz powinny być sprawne technicznie, czyste, bez obcych zapachów, szczelne, zaopatrzone w niezbędny sprzęt dla przewozu i zabezpieczenia ładunku.

Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania w pojeździe systemów mocowania niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami zamocowania towaru. W szczególności, Przewoźnik zobowiązany jest posiadać systemy mocowania opisane w Zleceniu transportowym, ewentualnie w załączonych do Zlecenia Transportowego instrukcjach.

W przypadku, gdy Zlecenie transportowe obejmuje transport produktów wymagających przewozu w warunkach chłodniczych naczepa pojazdu musi mieć ważny certyfikat ATPi sprawny agregat chłodniczy, a komora ładunkowa naczepy musi być umyta, sucha, zdezynfekowana i bez obcych zapachów. Ponadto, kierowca ma obowiązek odpowiednio wcześniej przygotować żądaną temperaturę komory ładunkowej przed załadunkiem.

Przewoźnik zobowiązany jest nie wyłączać silnika pojazdu w czasie postoju w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego zależna jest od pracy silnika.

Ustępy od 3 do 5 powyżej stosuje się odpowiednio do innych niż pojazd środków transportu. Przewoźnik odpowiada za posiadanie przez wybrany uprzednio środek transportu cech i zabezpieczeń koniecznych do należytego wykonania Usługi, w szczególności zabezpieczenia towaru przez uszkodzeniem, utratą lub zepsuciem.

Niespełnienie wymagań określonych w ust. 1-6 powyżej może skutkować odmową załadunku pojazdu Przewoźnika przez załadowcę (lub innego środka transportu) i obciążeniem Przewoźnika wszystkimi kosztami z tego tytułu, w tym ewentualnym odszkodowaniem.Ponadto, w takim wypadku uznaje się, że Przewoźnik nie wykonał zobowiązania i nie ma prawadomagania się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy przewozu.

Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania wszystkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania Przewozu zgodnie ze Zleceniem transportowym. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić, aby w pojeździe (lub innym środku transportu), którym realizowany jest Przewóz znajdowały się wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w państwach, przez które wykonywany jest Przewóz. W szczególności Przewoźnik jest zobowiązany posiadać wymagane licencje, certyfikaty, zgody, itp. W przypadku transportu odpadów Przewoźnik zobowiązany jest także spełniać wymogi przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym posiadać niezbędną dokumentację oraz zgłoszenie do BDO.

9

Dokumenty przewozowe

Przewoźnik jest odpowiedzialny za poprawne posługiwanie się i uzupełnianie dokumentów transportowych, a w szczególności listem przewozowym CMR. Szczególną uwagę należy zwrócić na: stempel, podpis i datę potwierdzającą załadunek, stempel, podpis i datę potwierdzającą przekazanie towaru na rozładunku, wpisanie nazwy i nr. rej. pojazdu Przewoźnika w odpowiednim polu listu przewozowego CMR, dopilnowanie wpisów odnośnie wymiany opakowań zwrotnych (np. palet, koszy, wózków), jeżeli występują.

Przewoźnik ma obowiązek dostarczyć VERVO jeden komplet oryginalnych,

potwierdzonych przez odbiorcę listów przewozowych, innych dokumentów potwierdzających wykonanie dostawy wskazanych w Zleceniu transportowym, dokumentu TC-11 i innych powierzonych dokumentów celnych, o ile występują. Ewentualne braki w dokumentacji mogą wstrzymać płatność do czasu jej uzupełnienia, a także obciążenie kosztami, które powstaną z tytułu ich braku lub niekompletności.

10

Nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem

Kierowca Przewoźnika ma obowiązek osobiście kontrolować towar w trakcie rozładunku. W przypadku, gdy taka kontrola jest niemożliwa należy natychmiast przerwać rozładunek i powiadomić o tym VERVO.

Jakiekolwiek uszkodzenia towaru lub opakowań oraz wszelkie niezgodności ze

Zleceniem transportowym muszą być natychmiast zgłaszane do VERVO oraz wpisywane do odpowiedniej rubryki listu CMR, tj. w polu dotyczącym uwag Przewoźnika. W przypadku jego braku, w każdym innym widocznym miejscu.

Przewoźnik jest zobowiązany do kontroli ładunku i procesu załadunku pod kątem spełniania warunków dopuszczenia załadowanego pojazdu do poruszania się po drogach (szczelność opakowań, zabezpieczenie ładunku, łączna masa brutto, naciski na osie i inne istotne parametry) i do niezwłocznego informowania o tym VERVO w celu uzgodnienia z klientem VERVO innych warunków załadunku, pod rygorem pełnej odpowiedzialności Przewoźnika za ewentualne kary.

11

Parkingi

Przewoźnik jest zobowiązany na całej trasie korzystać z bezpiecznych miejsc postoju, w tym ze strzeżonych parkingów, a w przypadku ich braku postoje należy planować mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa powierzonego towaru, na oświetlonych i całodobowo monitorowanych stacjach benzynowych, położonych przy drogach głównych, w zasięgu kamer.

Jeśli warunki ubezpieczenia OCP Przewoźnika przewidują surowsze postanowienia w tym zakresie, to Przewoźnik jest zobowiązany stosować się do tych surowszych postanowień wynikających z warunków zawartego ubezpieczenia.

Podczas każdego postoju, bez względu na przyczynę, kierowca Przewoźnika bezwzględnie zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd, przez co rozumie się co najmniej wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków, jak również uruchomienie wszelkich innych elektronicznych oraz mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w jakie został wyposażony pojazd.

Parkowanie załadowanego pojazdu na parkingu nie spełniającym powyższych warunków traktowane będzie jako rażące niedbalstwo Przewoźnika.

12.

Odprawa celna, kontrole

Przewoźnik jest zobowiązany do terminowego dotarcia do miejsca odprawy celnej, o ile w przypadku danego Zamówienia transportowego występuje.

W razie przeprowadzenia konfiskaty jakiejkolwiek ilości ładunku przez służby celne Przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia tego faktu w postaci zapisu w liście przewozowym CMR wraz z poświadczeniem pieczęcią urzędu celnego lub w postaci protokołu zatrzymania oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie VERVO.

W przypadku, gdyby podczas odprawy celnej zdjęto lub uszkodzono plomby zawieszone na ładunku lub pojeździe przez nadawcę (klienta VERVO), Przewoźnik zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie tego faktu w postaci zapisu w liście przewozowym CMR, a także doprowadzić do zawieszenia na ładunku lub pojeździe nowych plomb w miejsce usuniętych lub uszkodzonych. W takim wypadku Przewoźnik zobowiązany jest do wpisania w liście przewozowym CMR numerów nowych plomb. W przypadku zmiany plomb należy wykonać zdjęcia zdejmowanych plomb przed ich zdjęciem oraz zdjęcia nowych plomb.

W przypadku kiedy Przewoźnik zostanie wytypowany do tzw. kontroli losowej („dosmotr”) jest on zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie VERVO oraz zastosowania się do instrukcji udzielonych przez VERVO w związku z kontrolą. Przewoźnik ponosi koszty kontroli we własnym zakresie.

13

Odpowiedzialność Przewoźnika

Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych przez VERVO transportów, a także za zaniechania, których skutkiem jest powstanie szkody w towarze lub powstanie innych uzasadnionych roszczeń ze strony klienta VERVO z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 poniżej. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za towar będący przedmiotem danej Usługi od chwili dokonania przez Klienta VERVO załadunku do chwili dotarcia do miejsca rozładunku - odbioru towaru wskazanego w Zleceniu transportowym lub instrukcjach, jeżeli zostały wydane oraz udostępnienia towaru do rozładunku - odbioru.

Przewoźnik zobowiązany jest zwolnić VERVO z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym w szczególności wobec klientów VERVO), jak również do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez VERVO na skutek roszczeń podniesionych przez osoby trzecie (w tym w szczególności przez klientów VERVO)w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przewoźnika Usług, w tym w szczególności w związku z powstaniem szkody w przesyłce, towarze lub opóźnieniem w Przewozie wykonywanym przez Przewoźnika.

W przypadku braku możliwości wykonania przewozu Przewoźnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez VERVO w związku z zapewnieniem dalszego wykonania Przewozu, w szczególności kosztów zaangażowania zastępczego przewoźnika lub pojazdu. Odpowiedzialność Przewoźnika, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter gwarancyjny i nie jest zależna od winy Przewoźnika. Przewoźnik może we własnym zakresie zapewnić przewoźnika zastępczego z zastrzeżeniem, że zaangażowanie zastępczego przewoźnika wymaga uprzedniej zgody VERVO. W sytuacji, w której Przewoźnik opóźnia się z zapewnieniem zastępczego przewoźnika tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zapewnić dalsze wykonanie Przewozu, VERVO przysługuje prawo zaangażowania przewoźnika zastępczego i żądania od Przewoźnika pokrycia kosztów wykonania zastępczego bez uprzedniego zobowiązania sądu.

Za szkody wyrządzone przez Przewoźnika w związku z ruchem przedsiębiorstwa Przewoźnika lub ruchem pojazdu Przewoźnik odpowiada bezpośrednio w stosunku do osób poszkodowanych (w tym: VERVO, klientów VERVO albo osób trzecich). Postanowienie zdania poprzedniego dotyczy w szczególności szkód polegających na uszkodzeniu infrastruktury, obiektów, szlabanów, barierek, ramp, bram innych pojazdów itp. Przewoźnik zobowiązany jest zwolnić VERVO z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich jak również do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez VERVO na skutek roszczeń podniesionych przez osoby trzecie, w związku z ruchem przedsiębiorstwa Przewoźnika lub ruchem jego pojazdu.

VERVO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za następstwa naruszenia przez Przewoźnika lub osób, za pomocą których Przewoźnik wykonuje usługi przewozowe, przepisów prawa. Skutki naruszenia przepisów prawa, w szczególności w postaci odpowiedzialności karnej, karnoadministracyjnej, karnoskarbowej, administracyjnej, porządkowej, finansowej (kary pieniężne oraz mandaty) dotykają wyłącznie Przewoźnika lub osób, które dopuścili się naruszeń. Przewoźnik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód oraz zwrotu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez VERVO na skutek naruszenia przepisów prawa przez Przewoźnika lub osób, za pomocą których Przewoźnik wykonuje usługi przewozowe.

Przeszkody niezależne od Przewoźnika (zarządzenia władz, wypadki żywiołowe,

strajki oraz inne określane mianem siły wyższej) uniemożliwiające wykonanie w całości lub części obowiązków Przewoźnika, mogą zwolnić w uzasadnionych przypadkach od odpowiedzialności za wykonanie zlecenia. O powstaniu tych przeszkód Przewoźnik powinien natychmiast, w formie dokumentowej, potwierdzonej następnie w formie elektronicznej, ale nie później niż w ciągu godziny od zaistnienia tych przeszkód powiadomić VERVO, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Przewoźnik jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie powierzonego ładunku tak, aby nie pogorszyły się jego parametry ilościowe i jakościowe.

W przypadku powstania szkody Przewoźnik udzieli VERVO niezwłocznie wszystkich istotnych informacji mających na celu zabezpieczenie interesów Klienta VERVO i podejmie możliwe środki zaradcze. Strony zobowiązane są do współdziałania w celu ustalenia i udokumentowania okoliczności powstania szkody, a także w celu uzyskania pokrycia powstałych szkód przez ubezpieczyciela właściwego ze względu na podmiot odpowiedzialny za powstanie szkody.

W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec VERVO przez osoby trzecie, Przewoźnik jest zobowiązany do udzielenia VERO wszelkich wyjaśnień oraz pomocy w celu odparcia roszczeń.

14

Zasady płatności wynagrodzenia

Z tytułu należytego wykonywania usług, Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od dnia wykonania Usługi, chyba że Strony postanowią inaczej w Zleceniu transportowym lub umowie zawartej w innej formie przez Strony.

W przypadku wystąpienia rozbieżności co do zasadności lub wysokości wynagrodzenia VERVO uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą spornej części wynagrodzenia do czasu wyjaśniania rozbieżności. Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu niezwłocznego wyjaśniania rozbieżności.

W przypadku powzięcia przez VERVO wiarygodnych i uzasadnionych informacji o okolicznościach dających podstawę do wystąpienia przez VERVO z roszczeniem odszkodowawczym wobec Przewoźnika, VERVO jest uprawniony wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia przysługującego Przewoźnikowi w zakresie odpowiadającym szacunkowej wysokości roszczenia odszkodowawczego, do czasu wyjaśnienia tych okoliczności pomiędzy Stronami.

VERVO jest uprawniony do potrącania z wierzytelności (roszczeń) Przewoźnika, w tym z przysługującego Przewoźnikowi wynagrodzenia za usługi, wzajemnych wierzytelności (roszczeń) VERVO, w szczególności:

należności z tytułu kar umownych;

należności z tytułu wyrządzonych przez Przewoźnika szkód;

należności z tytułu zwrotu kosztów i wydatków poniesionych przez VERVO;

należności z tytułu zakupionego od VERVO paliwa;

należności z tytułu zakupionego paliwa lub innych towarów i usług, za które płatnikiem jest Przewoźnik;

należności wynikających z innych roszczeń przysługujących VERVO wobec Przewoźnika.

Potrącenia (kompensaty) mogą być dokonywane w ten sposób, że wierzytelności (roszczenia) Przewoźnika mogą być umniejszane przez VERVO o sumę wzajemnych wierzytelności (roszczeń) VERVO, bez potrzeby składania przez VERVO dodatkowego oświadczenia w tym przedmiocie. Potrąceniu będą podlegały wzajemne wierzytelności (roszczenia) także jeszcze niewymagalne.

Przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności (roszczeń) przysługujących Przewoźnikowi wobec VERVO wymaga dla swej skuteczności zgody VERVO wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

15

Poufność

Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie zostały mu ujawnione podczas współpracy z VERVO, w szczególności odnośnie nadawcy i odbiorcy przesyłki, rodzaju towaru i umówionego za przewóz wynagrodzenia oraz do zachowania poufności odnośnie treści oferty, o której mowa w § 2 pkt. 1-2 OWW.

Przewoźnik akceptuje fakt, że wskazane w Zleceniu transportowym dane dotyczące firmy i dokładnego adresu nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, stanowią element bazy danych VERVO, która ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa VERVO i mogą być wykorzystywane przez Przewoźnika wyłącznie w celu realizacji zawartej ze VERVO umowy przewozu, a nie mogą służyć nawiązaniu przez Przewoźnika własnych relacji biznesowych z nadawcą lub odbiorcą przesyłki, w tym w celu zawierania z nimi umów przewozu bez udziału VERVO.

W przypadku naruszenia przez Przewoźnika obowiązków wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej, w szczególności w przypadku wykorzystywania przez Przewoźnika danych, w okresie jednego roku od wykonania Przewozu przez Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VERVO kary umownej w wysokości równowartości 50% Ceny frachtu z tytułu wykonania Usługi. Kara umowa płatne jest w terminie 7 dni od daty skierowania wezwania do zapłaty. VERVO może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

16

Postanowienia końcowe

Wszelkie zawiadomienia oraz inna korespondencja skierowana do jednej ze Stron będzie sporządzana na piśmie i doręczana osobiście lub przesyłana listem poleconym na adres wskazany w Zamówieniu transportowym lub umowie zawartej w innej formie, chyba że postanowienia tych dokumentów lub OWW dopuszczają inną formę i sposób doręczenia.

Zawiadomienia oraz inna korespondencja będą uważane za otrzymane po ich doręczeniu osobiście lub wysłaniu listem poleconym na adres wskazany w ustępie powyżej. Korespondencja dwukrotnie awizowana i nieodebrana w terminie uważana jest za skutecznie doręczoną z upływem 14 dniu od dnia pierwszej awizacji.

W przypadku zmiany adresu VERVO lub Przewoźnika, Strona dokonująca zmiany jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę o fakcie i treści zaistniałej zmiany. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez Strony na adres wskazany w komparycji Umowy będzie uważana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z OWW jest sąd polski, miejscowo właściwy dla siedziby VERVO.

VERVO zastrzega możliwość zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWW. Zmiany i uzupełnienia OWW obowiązują Przewoźnika od momentu poinformowania go w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail o wprowadzonych zmianach. Zmienione OWW obowiązują w zakresie zawarcia i realizacji Usług zleconych po poinformowaniu Przewoźnika, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Do Umów zawartych przed zmianą OWW stosuje się OWW w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

W przypadku Umów o charakterze ciągłym VERVO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i uzupełnień w OWW z ważnych powodów. VERVO w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail poinformuje Przewoźnika o zmianach w Umowie i zmianach warunków realizacji Umowy przesyłając zmienioną treść OWW nie później niż na 30 dni przed dniem, w którym miałyby one wejść w życie. Jeżeli przed dniem – w którym zmiany miałyby wejść w życie – Przewoźnik nie zgłosi VERVO w formie pisemnej lub za pomocą korespondencji e-mail, że się na te zmiany nie zgadza, uznaje się, że Przewoźnik wyraził zgodę na zmiany. Przewoźnik ma prawo przed dniem – w którym zmiany miałyby wejść w życie – wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Przewoźnik zgłosi, że nie zgadza się na zmiany, ale nie wypowie Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień, w którym zmiany miałyby wejść w życie. Zamówienia i Umowy zawarte do dnia wygaśnięcia Umowy zachowują ważność i zostaną przez Strony zrealizowane.

Prawem właściwym dla OWW i umów opartych na OWW jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami OWW stosuje się odpowiednie Przepisy prawa.

W przypadku sporządzenia OWW lub umów (w tym Zlecenia transportowego) na nich opartych w języku polskim i obcym, wersję rozstrzygającą i wiążącą jest wersja polska.

Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWW nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWW.

Wszelkie spory powstałe na tle OWW oraz Zleceń transportowych i innych umów na nich opartych rozstrzygać będzie sąd polski, właściwy miejscowo dla adresu siedziby VERVO.

Niniejsze OWW zostały podane do wiadomości Przewoźnika przed dokonaniem Zlecenia transportowego lub przed zawarciem umowy w innym trybie, dostępne są na stronie internetowej VERVO pod adresem: www.vervo.eu/pl. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej między nimi umowy.

W związku ze Zleceniem transportowym lub zawarcie umowy w innej formie, Strony jako administratorzy danych przekazywać sobie będą nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów i przedstawicieli, współpracowników oraz pracowników, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji Przewozu. Udostępniane dane reprezentantów, przedstawicieli, współpracowników oraz pracowników po obu Stronach obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu oraz e-mail.

Dane osobowe przetwarzane będą przez VERVO na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO, na potrzeby realizacji Usługi i Zlecenia transportowego przewozu towarów lub umowy zawartej w innej formie, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym, a także w celach kontaktowych. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych, a w razie gdy zgoda na przetwarzanie danych będzie potrzebna, na podstawie takiej zgody.

Przewoźnik zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których dane zostaną przekazane, o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Usługi, a w tym o celu i zakresie przekazania danych zgodnie z przepisami RODO oraz do przekazania klauzuli informacyjnej VERVO.

Przewoźnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego pracowników i współpracowników (osób kontaktowych), wykonujących Usługi Klientom VERVO, do czego przewoźnik posiada odpowiednią podstawę, w tym zgodę tych osób na udostępnienie danych osobowych Klientom VERVO i przetwarzania przez te podmioty danych osobowych osób fizycznych wykonujących Usługi w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, w celu wykonania Przewozu.

VERVO w ramach prowadzone z Przewoźnikiem korespondencji przekazał Przewoźnikowi klauzulę informacyjną, stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Klauzula jest udostępniona na stałe, z możliwością jej pobrania na stronie internetowej VERVO www.vervo.eu/pl.

Godziny pracy

  • Pon. 8.00 - 16.00
  • Wt. 8.00 - 16.00
  • Śr. 8.00 - 16.00
  • Czw.  8.00 - 16.00
  • Pt.  8.00 - 16.00
  • Sob. - Niedz. - -

Kontakt

  • Adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa

  • Telefon: +48 22 668 2626

  • E-mail: [email protected]

Media

Śledź Vervo Polska w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!